T.C.M.M.
V. Levazım işleri Dairesi
II. Şube Sayı : 17508
11 . II . 1943

1. Gelecek kampanya mevsimine kadar ihtiyacı karşılamak üzere iki tertipte verilen şekerin er tayın istihkakı alan subay ve askerî memurlara ayda bir kilo ve er başına günde (10) gram hesabiyle tesbit ve tevzi edildiği ve mamafih yeni yıl şeker istihsalinin bâzı sebepler altında eski yıllara nazaran daha az olmak ihtimali göz önünde tutularak gelecek kampanya mevsimini takip edecek zamanlarda daha sıkıntılı bir duruma düşmemek üzere memleketimizde bol ve her zaman bulunabilen pekmez, bulama, üzüm, incir gibi şekerli maddelerden âzami istifade edilerek bunlarla temin edilecek şeker tasarrufundan yeni seneye de şeker devri yapılması 4 . IX . 1942 ve 9 . X . 1942 tarihinde 2/15768 sayılı umumi tebliğlerle bildirilmişti.

2. ikinci tertibe dâhil ve Turhal fabrikasından tahsis edilen (440) ton ve
Alpullu fabrikasından tahsis olunup parası ödenerek vagon temin edilememesinden dolayı bu fabrika ambarına emaneten bırakılan (250) tdn ki ceman (690)* ton şekerin vaktinde alınmamasından ve fabrika mevcutlarının aynı zamanda halk ihtiyacım karşılıyacak durumda olmadığı anlaşıldığından Hükümetçe verilmesine müsaade edilmiyeceği tahmin edilmektedir.

3. Vekâletin evvelden tahmin ettiği bu ihtimaller ve ikinci maddede bildirilen tertip noksanlığı mevcut şekerlerin daha da tasarruflu kullanılmasını katî zaruret haline koymuştur. Bu sebeple günde er başına 10 gram hesabiyle verilen şekerin haftada er başına en çok 30 : 40 gram hesabiyle (
günde 5 gram)  ve hastalardan zaruret görülenlere hekimin tensibiyle, okurlara günde 15 gram hesabiyle verilecektir. Ancak okurların bu 15 gramdan tasarruf edilecek kısımla on günde bir şeker tatlısı verilebilir. Bundan fazla verilecek tatlılar bilhassa pekmez ve bulamadan istifade edilmek suretiyle temin olunur.

4. Şeker ihtiyacını tam karşılamak üzere verilecek, pekmez ve bulamanın iyi evsafta olmasına ve kalori bakımından da şeker noksanını karşılıyacak miktarda bulunmasına hassaten dikkat olunacaktır.

5. Bu ve bu gibi tedbirlerle şeker sarfiyatının bir taksim iki nispetinde indirilmesini ve bu esaslar dâhilinde ayarlanmaya göre elde mevcut şekerlerin ne kadar müddet (kaç günlük olduğu ve hangi tarihe kadar yetişebileceği) için ihtiyacı kapatacağının Vekâlete bildirilmesini arz ve rica ederim. 6. Orduya tamim olunmuştur.

M. M. V.
A. R. Artunkal

Şekerden Tasarruf Yapılması

 
Şahin Tepesi Şark Hattı Şarki Trakya Şehir Planı Şeker Şeker Ambarı Şekerbank Şeker Bayramı Şeker Camii Şeker Çuvalı Şeker Davası Şeker Dedikodusu Şeker Deyişleri Şeker Fabrikası Şeker Fab. Osmanlı Şeker Fab. İdare Meclisi Şeker Fabrikaları Şeker Fabrikaları TAŞ Şeker Festivali Şeker Fiyatı Şeker Gelirleri Şeker Hırsızlığı Şeker İhtikarı Şeker İhtilafı Şeker İlanları Şeker İnhisarı Şeker İthalatı Şeker Kaçakçılığı Şeker Kamışı Şeker Kampı Şeker Kanunları Şeker Kıtlığı Şeker Köy Şeker Osmanlıda Şeker Poları Şeker Politikaları Şeker Profesörleri Şeker Reklamı Şeker Sanayii Şeker Sandığı Şeker Sevinci Şeker Sıkıntısı Şekerspor Şeker Şirketi Şeker Takası Şeker Tekeli Şekerden Tasarruf Şeker Üretimi Şeker Vergisi Şeker Tüketimii Şarka Göndeilen Şeker
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z