Üretim yeterli olmayınca "şeker fiyatı" her zaman gündemde. Şeker fiyatı konusunu iyi anlamak için "şeker ihtikarı" veya "şeker yolsuzluğu" maddesini de okumak gerek.

Şeker fiyatlarıyla sürekli oynanıyor. Ama herkes... Fabrika, nakliyeciler,  toptancı tüccarlar ve perakendeciler…
--
1932 yılı Milliyet gazetesinde haber çıkıyor. Stoklarımızda dört aylık mal var şeker fiyatları yükselmeyecek... Ama ne yazık ki, yükseliyor...
--
Şekerin fiyatı ucuzlayınca gazetelere haber oluyor.

22.03.1936 tarihli Cumhuriyet Gazetesi 

"Fiatların indirilmesinin verdiği neticeler
Hükûmet, şeker sanayiimizin tahakkuku ile beraber onun yukarıda kaydedildiği gibi rasyonel bir surette işletilmesi ve istihsal maliyetinin indirilmesi sureti ile şekeri ucuza mal etmeği göz önünde bulundurarak bir yandan bir kısım bankalarımızın iştiraki ile «Türkiye Şeker Fabrikaları» şirketini kurarken, diğer yandan da şekerden alınan istihlâk resmini mühim bir derecede indirmek sureti ile halkın kolaylıkla şeker istihlâk edebilmesini bilfiil tahakkuk ettirmiş bulunmaktadır.

Bugün kristal şekerin kilosu fabrikalarda ve en mühim piyasa yeri olan İstanbul’da 25 kuruştur.

Şekerin memleket içindeki bugünkü fiatı ise, şeker sanayii bizden çok eski olan komşularımızın fiatlarından ucuz olduktan başka, Almanya, Çekoslovakya, Avusturya, Macaristan, İtalya ve Lehistan gibi şeker sanayiinin anavatanı sayılan Avrupa memleketlerindeki fiatlardan da ucuzdur.

Filhakika kristal şekerin kilosu Romanya’da 31, Bulgaristan’da 38, Fransa’da 28, Avusturya’da 31,5, Çekoslovakya’da 32, Almanya’da 38, Macaristan’da 46, Lehistan’da 49, Italya’da 67,5 kuruştur.

Şeker fiatlarının indirilmesinin şeker istihlâki üzerindeki tesirlerine gelince, bunun ne kadar verimli olduğunu 1935 yılı ağustosundan itibaren şubat 1936 ya kadar olan altı aylık şeker satışları ile 1934-35 yılının ayni aylarına aid şeker satışlarının aşağıdaki mukayesesi, bunu açıkça göstermektedir."
---
* Alpullu Şekerleri - Mahzâ Trakya halkına bir teshîlât olmak üzere Şeker Şirketinin Meclis-i İdâresi Alpullu Şeker Fabrikamızın yeni sene istihsâlâtından olan şekerin beher yüz kiloluk çuvalı İstanbul fiyatı olan kırküç liraya satılmağakarar verilmişdir, şekerin fiyatıtenzil veya terfi' etdikce bu fiyatın tebdîli zarûrîdir, Edirne ve mülhakâtında kırkyedi liraya şeker satıldığı şirket tarafından istihbâr edildiği cihetle keyfiyet alâkadarânın nazar-ı dikkatine arz olunmuşdur. 29.91927  edirne postası
--
1933 Eylül ayında Şeker 50 kuruştan satılmaktadır. Yerli pirinçler 25 - 35, patatesin okkası 6 -  8 kuruştur.
---
Esrarengiz eller şeker fiyatlarıyla sürekli oynuyor..
---
Edirne Postası, 29 Eylül 1927

* Alpullu Şekerleri - Mahzâ Trakya halkına bir teshîlât olmak üzere Şeker Şirketinin Meclis-i İdâresi Alpullu Şeker Fabrikamızın yeni sene istihsâlâtından olan şekerin beher yüz kiloluk çuvalı İstanbul fiyatı olan kırküç liraya satılmağakarar verilmişdir, şekerin fiyatıtenzil veya terfi' etdikce bu fiyatın tebdîli zarûrîdir, Edirne ve mülhakâtında kırkyedi liraya şeker satıldığı şirket tarafından istihbâr edildiği cihetle keyfiyet alâkadarânın nazar-ı dikkatine arz olunmuşdur.
--
Şeker fiyatlarında buhran

---
İthal şekerin fiyatı niçin daha ucuzdu?
…her memleket şeker sanayii için fedakârlık yapmakta, iç piyasalarını yükselterek bu sanayii korumakta idi. Buna mukabil ihtiyaçtan fazla kalan şekerleri ise fabrikası olmayan veya kendine istihsali yetmeyen memleketlere Küba fiyatına, yani maliyetten iki üç misli ucuzuna satmağa mecbur kalıyordu.---

Şeker Fiyatı

 
Şahin Tepesi Şark Hattı Şarki Trakya Şehir Planı Şeker Şeker Ambarı Şekerbank Şeker Bayramı Şeker Camii Şeker Çuvalı Şeker Davası Şeker Dedikodusu Şeker Deyişleri Şeker Fabrikası Şeker Fab. Osmanlı Şeker Fab. İdare Meclisi Şeker Fabrikaları Şeker Fabrikaları TAŞ Şeker Festivali Şeker Fiyatı Şeker Gelirleri Şeker Hırsızlığı Şeker İhtikarı Şeker İhtilafı Şeker İlanları Şeker İnhisarı Şeker İthalatı Şeker Kaçakçılığı Şeker Kamışı Şeker Kampı Şeker Kanunları Şeker Kıtlığı Şeker Köy Şeker Osmanlıda Şeker Poları Şeker Politikaları Şeker Profesörleri Şeker Reklamı Şeker Sanayii Şeker Sandığı Şeker Sevinci Şeker Sıkıntısı Şekerspor Şeker Şirketi Şeker Takası Şeker Tekeli Şekerden Tasarruf Şeker Üretimi Şeker Vergisi Şeker Tüketimii Şarka Göndeilen Şeker
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z