25 . 1 . 1926
Şeker inhisarı hakkında (1/740) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Kavanini Maliye encümenleri mazbataları. (1)
REİS — Efendim, şeker inhisarı hakkındaki kanunun müzakeresine başlıyoruz. Müstacelen ve tercihen müzakere edeceğiz.

Şeker İnhisarı (Tekeli) Hakkında Kanun

Madde 1. — Türkiye'ye şeker ithali Hükümetin
tahtı inhisarındadır.

5 Nisan 1341 tarihli kanun mucibince memleket dahilinde tesis edilecek olan şeker fabrikalarının istihsalâtını Hükümet, hariçten ceibettiği şekerin beşinci maddede muharrer maliyet fiyatiyle satın almağa mecburdur.

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen
var mı? (Yok sesleri) Birinci maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir.

.

Şeker Tekeli

 
Şahin Tepesi Şark Hattı Şarki Trakya Şehir Planı Şeker Şeker Ambarı Şekerbank Şeker Bayramı Şeker Camii Şeker Çuvalı Şeker Davası Şeker Dedikodusu Şeker Deyişleri Şeker Fabrikası Şeker Fab. Osmanlı Şeker Fab. İdare Meclisi Şeker Fabrikaları Şeker Fabrikaları TAŞ Şeker Festivali Şeker Fiyatı Şeker Gelirleri Şeker Hırsızlığı Şeker İhtikarı Şeker İhtilafı Şeker İlanları Şeker İnhisarı Şeker İthalatı Şeker Kaçakçılığı Şeker Kamışı Şeker Kampı Şeker Kanunları Şeker Kıtlığı Şeker Köy Şeker Osmanlıda Şeker Poları Şeker Politikaları Şeker Profesörleri Şeker Reklamı Şeker Sanayii Şeker Sandığı Şeker Sevinci Şeker Sıkıntısı Şekerspor Şeker Şirketi Şeker Takası Şeker Tekeli Şekerden Tasarruf Şeker Üretimi Şeker Vergisi Şeker Tüketimii Şarka Göndeilen Şeker
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z