A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z
İlkokul İlk Şeker İlk Taksiler İstasyon İstihbarat Servisi İstiklal Savaşı İspirto Fabrikası İşletme Binası İtfaiye
İsimler - (Bildiklerim) 1 Medya Çalışanları 2 Sporcular 3 Askerler, Polisler 4 Öğretim Üyeleri 5 Edebiyatçılar 6 Öğretmenler 7 Fabrika Mensubu 8 Bekçiler 9 Esnaf ve Zanaatkarlar 10 Şoförler 11 Demiryolcular 12 Hamamcılar 13 Sağlık Çalışanları 14 At Arabacıları 15 Din Görevlileri 16 Kamu Çalışanı 17 Çftlik Personeli 18 Kooperatifçiler 19 Kantinciler 20 Sendikacılar 21 Belediyeciler 22 Mezarcılar 23 Çiftçiler 24 Sütçüler 25 Tavukçular 26 Arıcılar 27 Müzisyenler 28 Berberler 29 Postacılar 30 Sanatçılar 31 Mimarlar 32 Fotografçılar 33 Politik Figürler 34 Yöneticiler 35 Muhtarlar 36 İtfaiyeciler 37 Mühendisler 38. İnşaat Ustaları 39 Eczacılar 40 Doktorlar Diş Hekimleri
Bakanlar Kurulu kararıyla kurumların kendi istihbarat servislerini kurmaları konusu gündeme geliyor. Konu Mecliste görüşülüyor. O yıllarda Alpullu'da şehir tuvaletlerine  orak-çekiç resimlerinin yapılması üzerine Polis Karakolu kurulmasına karar veriliyor.

"T. B. M. Meclîsi
Birleşim:80   
24 . 3 . 1965

MADDE 9. — MÎKK'ce gerekli görülecek kurumlarda kendi görevleri ile ilgili istihbaratı istihsal için servisler kurulur. Bunların MÎT ile koordinasyonları 7 nci maddede yazılı talimatta belirtilir.

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz istiyen var mı efendim? Buyurunuz Sayın Asbuzoğlu.

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) - 5 nci madde üzerinde söz aldığımız zaman arzi etmiştim. Madde haddizatında çok lâzım. Hüsnü- niyetle kurulmuş bu teşkilâtın, hizmetlerini bi-hakkin ifa için hakikaten böyle bir âmir hükme ihtiyacı vardır. Ancak, demin de arz ettiğim gibi, hiçbir zaman bunu bugünkü teşekkül edecek, bu vazifeyi ifâ edecek arkadaşların böyle bir niyetle hareket edecekleri yönünden değil de, bazan, insanız sui-niyetli hareketlere de yol açacağı için, şimdiden bunda bir düzeltmenin yapılmasına veyahut da yine demin arz ettiğim gibi, Hükümet Sözcüsünün veya Komisyon Sözcüsünün burada tavzih ederek, maddeye daha büyük bir vuzuh vermesinde zaruret vardır.

Nedir bu durum? Kabul buyurduğunuz sekizinci maddede kurulacak olan Millî İstihbarat Koordinasyon Kurulu icab ettiği takdirde vazifenin icapları gerektirdiği takdirde, kurullarda kendi görevleriyle istihbaratı temin edebilmek için, servisler kurabilir, diyor.

Meselâ,
Alpullu Şeker Fabrikası da böyle bir kurul kurabilir. Doğrudur. Vazifesini ifa eder. Sonra tekrar bu kurulu lağvedebilir."


.

İstihbarat Servisi

 
istihbarat_servisi