Yunan Askeri

 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgelerinden...
----
1919 yılında Yunan askeri İstasyon ile Büyük Mandıra arasına yerleşiyor ve yerli Rumlar onları karşılamaya hazırlanıyorlar.

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri, BEO, 4552-341375-1-1
Dâire-i Sadâret, Umûr-ı İdâriyye Kalemi, Evrâk numarası: 89, Kalem numarası: 138, Târîh-i tebyîzi: 20 Rebî‘ulâhir sene [1]337 – 27 Kânûn-ı Sânî sene [1]335 – 1919, Hâriciye Nezâret-i Celîlesi'ne
Alpullu İstasyonu ile mandıra arasında yerleşen iki yüz kadar Yunan askerinden ekserinin bu taraf ahâlîsinden olduğu ve Babaeski'ye gelmesine intizâr olunan Yunan askerinin kasaba Rumları tarafından istikbâl edilerek nümâyiş yapmağa hâzırlandıkları iş‘âr-ı mahallîye atfen Birinci Kolordu Kumandanlığı'ndan bildirildiği Harbiye Nezâret-i Celîlesi'nden izbâr edilmiş ve melfûf telgraf sûreti leffen taraf-ı âlîlerine gönderilmiş olmağla iktizâsının îfâ ve inbâsı siyâkında tezkire.
----
BEO, 4552-341375-3-1, Bâb-ı Âlî, Hâriciye Nezâreti, Kalem-i Mahsûs, 13487-62
Huzûr-ı sâmî-i cenâb-ı Sadâret-penâhî'ye, Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir
Alpullu İstasyonu ile mandıra arasında yerleşen Yunan askerinden ekseri yerli ahâlîden olduğu ve Babaeski'ye gelmesine intizâr olunan Yunan askerinin kasaba Rumları tarafından nümâyişkârâne bir sûretde istikbâl edilmek üzere hazırlık yapıldığı Birinci Ordu Kumandanlığı'nın ol bâbdaki telgrafnâmesine atfen Harbiye Nezâret-i Celîlesi'nden bildirildiğinden bahisle muktezî mu‘âmelenin îfâsını âmir 34175/52 numaralı tezkire-i sâmiyye-i Sadâret-penâhîleri üzerine eksiyeti müslim ve Türk olan Trakya kıt‘asında Yunan kıta‘âtının bulundurulmasının ahâlî üzerine icrâ edeceği te’sîr-i elîm ve zâten bu mes’eleden dolayı derece-u kusvâya varmış olan galeyân-ı efkârın kıta‘ât-i mezkûrenin yerli ahâlîden bulunması yüzünden tahaddüsü ağleb-i ihtimâl olan vekāyi‘-i gayr-ı marziyye üzerine gayr-ı kābil-i teskîn bir hâle gelmesi muhtemel bulunduğu hakkında Fransa Fevka'l-âde Komiseri Visamiral Amet'in nazar-ı dikkati celb edilmiş ve Yunan askerinin geri alınması ârzû edildiği ihsâs ve îmâ edilmişdir. Alınacak cevâbın huzûr-ı sâmî-i Sadâret-penâhîlerine arzı tabî‘î olmağla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. Fî 2 Şubat sene [1]335. (1919). Hâriciye Nâzırı,  [imza]
----
Çorlu'da Yunan Askeri
BEO, 4552-341375-4-1, 2; Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu, Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye 2. Şube,  Sûret, Tekfurdağı'ndan Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne mevrûd 446 numaralı şifredir.

Muradlı'ya bir zâbit kumandasında elli, Çorlu'ya dahi yüz nefer Yunan askeri gelmişdir. Çorlu'ya gelen asker bizim kıta‘âtın bulunduğu pavyonlardan birinin üst katına girmişdir. Muradlı'dan her gün Tekfurdağı'na gelip gidiyorlar. Yunan askerinin bir kısmının Osmanlı Rumları olduğu anlaşılıyor. 16/1/[13]35 (1919) akşamı gecesi Muradlı Câddesi'nde ve Tekfurdağı’na yakın bir mahalde üç yolcu arabası on silahlı şahıs tarafından soyulmuşdur. Fâilleri henüz kat‘î belli değil ise de vaz‘iyet-i ahîrenin bu gibi vuk
ūâtı tevlîd ve tezyîd edeceğini zannediyorum. Bugün buradaki İngiliz zâbiti Kolordu Erkân-ı Harbiyye Reîsi Vekîli'ne Tekfurdağı'na dahi bir Yunan müfrezesinin geleceğini söylemişdir. Bunun ne dereceye kadar doğru olduğu ve sebebinin ne olduğu mechûldür. Ancak böyle bir hâlde pek ufak olan Tekfurdağı'nda Rum ve Ermenilerin taşkınlığı mutlakdır. Sâniyyen Fırka ve Kolordu merkezimiz olduğundan mebânî-i askeriyyeden gayrı ba‘zı emâkin dahi işgal-i askerîmiz altındadır. Bu nokta-i nazardan dahi münâsebetsiz ahvâl-i gayr-ı kābil-i ictinâb olacağını arz eylerim.  14 K[olordu] Kumandanı, Kâzım Karabekir.
----
Yıl 1919... Yunanlılar paldır küldür giriyorlar... Biz yazışma yapıyoruz...

BEO, 4552-341375-5-1, 2; Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu, Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye 2. Şube, Numara: 512-403

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir. Tekfurdağı'ndaki On Dördüncü Kolordu Kumandanlığı'ndan mevrûd şifre sûreti merbûtan takdîm kılınmışdır. Evvelce Nezâret-i âcizî General Milen'den Uzunköprü-Hadımköy menzil hattına bir Yunan taburu geleceğini ve bu taburun mezkûr menzil hattını muhâfaza edeceğini mübeyyin bir mektûb almış ve keyfiyyet huzûr-ı sâmîye arz olunmuş idi. Hükûmet-i Seniyye'nin emrini Nezâret-i âcizî tebellüğ etmeden tabur gelmişdir. Ahiren Yunanlıların Nezâret-i âcizîye ma‘lûmât vermeksizin Tekfurdağı'na dağı bir müfreze ikamesine gireceği tarzındaki neşriyâtı da hatıra-i Sadâret-penâhîye îsâle cür’et eylerim. Bu ahvâl muvacehesindeki irâde-i sâmîlerine intizâren edildiği ma‘rûzdur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. Fî 17 rebî‘u'l-âhir sene [1]337 ve fî 20 Kânûn-ı Sânî sene [1]335. Harbiye Nâzırı, [imza]
---
İtlyanların sahillerimize çıkarma yapmalarına karşı teyakkuz halinde olunması.. 1919 yılı
BEO, 4552-341375-6-1; Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu Başkumandanlığı Vekâleti, Sûret, 17. K[olordu] Kumandanlığı'na, Şifre g
āyet müsta‘celdir. C. 23/4/[13]35-Şifre'ye

Sevâhilimizin bir noktasına ihrâc ve İtalyanların ilerlemesine karşı sûret-i hareket Mak
ām-ı Sadâret-i Uzmâ'dan sorulmuşdur. Fakat her hâlde mütârekenâmeye muhâlif her hareketin protesto edilmesi kıta‘ât ve me’mûrîn-i Osmaniyye'nin kat‘iyyen terk-i mevki‘ etmemeleri ve kıta‘âtımızın îcâbında mukābele edecek sûretde toplu bulundurulmaları lâzımdır. Harbiye Nâzırı
----
BEO, 4552-341375-7-1; Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu, Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye, 2. Şube; On Yedinci Kolordu Kumandanlığı'ndan Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne mevrûd şifre sûretidir

1- İtalyanların şu birkaç gün zarfında ağleb-i ihtimâl İzmir'e veyahud Söke mıntıkasına ihrâc yapacakları İngiliz ile Fransız menâfi‘inin tesâdumât-ı ma‘lûme netîcesi olarak Antalya'da olduğu gibi sâlifü'z-zikr mevâki‘de bir emr-i vâki‘ ihdâs etmek niyyetinde bulundukları istihbâr kılınmışdır. Yunanlılar dışından Sisam Adası'nda müctemi‘ etmekde bulunan asâkirin dahi Asya-yı Suğrâ'ya mahsûs bulunduğu şâyi‘ olduğuna göre İtalyanların Yunanlılardan evvel emr-i vâki‘i ihdâs etmeleri müsteb‘id değildir. İtalyanların Menteşe Livâsı'nın Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Antalya Livası'nın Kaş kasabalarına da ihrâc yapmaları dâire-i ihtimâldedir. Burada İngiliz Mümessil-i Siyâsî'nin nazar-ı dikkati celb edilmişdir. Böyle bir hâl karşısında cihet-i askeriyece ta‘k
īb olunacak hatt-ı hareketin sür‘at-i emr u iş‘ârına müsâ‘ade-i celîleleri ma‘rûzdur. 13 Nisan [13]35. (1919). 17. K[olordu] Kumandan Vekîli, Mîr-alay  Süleyman Fethi, Aslına mutâbıkdır. Fî 14 minh. [mühür]
-----
BEO, 4552-341375-8-1; Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Dâiresi, 2. Şube, Numara: 1867/1572;
Gāyet müsta‘celdir., Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

On Yedinci Kolordu Kumandanlığı'ndan mevrûd müsta‘cel işâretli şifre sûreti merbûtan takdîm kılınmışdır. İtalyanların gerek Antalya tarafındaki dâire-i işgallerini tevsî‘ ve gerekse sevâhil-i sâireye vuk
ū‘ bulacak İtalyan ve Yunan ihrâc hareketlerine karşı Hükûmet-i Seniyye'yi müşkil bir mevki‘a düşürmemek için bu bâbda kıta‘ât-ı askeriyeye ta‘lîmât-ı kat‘iyye verilememekdedir. Hükûmet-i Osmaniyye'nin İngiliz ve Fransızların mevcûd mütâreke ahkâmına mahâlîf harekâtı muvâcehesinde protesto ile mukābele etdiği ma‘lûm-ı fehâmet-penâhîleridir. İtalyan ve Yunan teşebbüsâtına karşı Hükûmet-i Seniyyece Dersaadet'deki İtilâf mümessilleri nezdinde teşebbüsât-ı serî‘ada bulunulması ve bugün Kolordu'ya bu bâbda verilen emir sûreti merbûtan takdîm kılınmış olmağla ahvâl-i ma‘rûza muvâcehesinde Ordu'nun ihtiyâr etmesi muktezî olan tavır ve hareket hakkındaki irâde-i sâmîlerine ehemmiyetle intizâr edildiği arz u istirhâm olunur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. Fî 14 Receb sene 1337 – Fî 14 Nisan sene 1335. Harbiye Nâzırı
----
Aydın bölgesindeki Arnavutlar kışkırtılmaya çalışılıyor.
BEO, 4552-341375-9-1; Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu, Başkumandanlığı Vekâleti, İzmir'den Harbiye Nezâret-i Celîlesi'ne mevrûd şifre sûretidir

İtalya Hükûmeti'nin sâbık mümessil-i siyâsîsi bulunan Mösyö Manfredi'nin hükûmeti nezdinde icrâ etdiği teşebbüsât netîcesinde Arnabud rüesasından on kişinin İzmir'e getirildiği ve bunlar ma‘rifetiyle Rumlar aleyhinde Aydın Vilâyeti'nde mütemekkin Arnavudlarla temâs etmek ve burada çete teşkîlâtı yaparak memleket âsâyişinin muhtel olduğunu irâe etmek istediği ve bunun için de yüz bin liranın celb edildiği istihbâr kılınmışdır. Gelen Arnavud rüesasının kimlerden ve teşebbüsâtlarının neden ibâret olduğu hakkında tahk
īkāt yapılmakdadır. Netâyic-i müstahsale arz olunacakdır. Şube:1, Numara: 184; Fî 1 Nisan sene [13]35., 17'nci Kolordu Kumandan Vekili, Mîr-alay Süleyman Fethi
----
Postayı engelliyorlar
BEO, 4637-347771-1-1; Sadâret-i Uzmâ, Mektûbî Kalemi, Evrâk numarası: 929, Kalem numarası: 2180; Târîh-i tebyîzi: 3 Şevvâl sene [1]338 – 20 Haziran sene [1]336. (1920); Hâriciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Kuleli, Uğurlu ve Karaağaç'ın Yunan askeri tarafından işg
āl olunması üzerine Edirne postalarını hâmilen 28 Mayıs sene [1]336 târîhinde Dersaadet'den hareket eden seyyâr me’mûrunun Edirne Başmüdüriyeti'nden telakki etdiği teblîgāta tevfikan emânâtı Alpullu'ya teslîm eylediği ve avdetinde kendisine emânet verilmediği ve Yunan zâbitân ve efrâdı tarafından Karaağaç'da bârid bir mu‘âmele ile postanın ve mûmâ-ileyhin üzeri taharrî edildiği ve ma‘a hâzâ bi'l-âhire taharrîyâtın tekerrür etmediği Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyet-i Umûmiyyesi'nin iş‘ârına atfen Dâhiliye Nezâret-i Aliyyesi'nden izbâr kılınmış olmağla icrâ-yı iktizâsı bâbında. Bâ-işâret-i aliyye-i hazret-i müsteşârî. , Tebyîz, fî 20 Haziran sene [1]336.
---
BOA. DH. EUM. AYŞ, 7-123-1-1; Dâhiliye Nezâreti, Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyeti, Târîh-i tebyîz: 13 Mayıs sene [1]335 (1919); Hulâsa: Uzunköprü ve civârında Fransız ve Yunan askerleri tarafından îk
ā‘ edilen tecâvüzât hakkında. Nezâret-i Celîle'den Hâriciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Uzunköprü ve civârında Fransız ve Yunan askerleri tarafından îk
ā‘ edilen ta‘arruzât ve tecâvüzâtdan bâhis Uzunköprü Hudûd Emniyet Müfettişliği'nden vârid olan 4 Mayıs sene [1]335 târîh ve 117 numaralı tahrîrâtın bir sûreti leffen takdîm kılınmış olmağla ol bâbda.
----
BOA. DH. EUM. AYŞ, 7-123-2-1, 2; Uzunköprü Hudûd Emniyet Müfettişliği, Aded: 117; Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyet-i Aliyyesi'ne

Atûfetlü efendim hazretleri. Uzunköprü İstasyonu Sevk Me’mûru Cevdet, İnşâat Yüzbaşısı Cemal, Posta Müdürü Fâzıl efendiler tarafından istasyon civârında birbirini müteâkib dört el silah endâht edilmesi üzerine Yunan askerleri tarafından derdestle ik
āmet etmekde oldukları kğuşda tevkīf etdikleri ve netîce-i tahkīkātda Yüzbaşı Cemal Efendi tarafından sâika-i sekr ile silan atıldığı anlaşılarak rovelver Yunan askerleri tarafından müsâdere edilip kendileri bir sâ‘at sonra tahliye edilmişlerdir. Nisan'ın üçüncü günü Selanik'den Dersaadet'e geçen Fransız askeri treni Uzunköprü'de müddet-i sâ‘at kadar tevakkuf etdiğinden bu müddet zarfında askerler istasyon civârında Karamanlı Çiftliği'ne girerek İslâm hânelerine duhûl ve âilelere ta‘arruz etdikleri gibi tavuk ve sâire sirkat etdiklerinde köylülerin jandarma karakoluna vukū‘ bulan mürâcaatları üzerine istasyonda bulunan Fransız askeri kontrol me’mûrlarına ihbâr-ı keyfiyyet edilerek köyden çıkarılmış iseler de istasyondaki kahvelere ta‘arruz parasız kahve içmek ahâlîyi tahkīr ve tahdîd etdikleri gibi istasyon müdürü Minasa Efendi'nin tavuklarını sirkat etdikleri anlaşılmışdır. Nisan'ın üçüncü günü Edirne'den Dersaadet'e geçen yolcular miyânında Haci Nesim namında birisi Bulgaristan'dan mübâya‘a etmiş olduğu dört kasa peynir mayasını Fransız askerleri vâsıtasıyla transit trenine atdırmış ise de Bulgar hudûd me’mûrları tarafından haber alınarak hareket etmiş olan tren tevakkuf etdirilerek mayalar müsâdere edilip kendisi alıkomamışdır. Karaağaç'a gitmek üzere Uzunköprü İstasyonu'nda kalmış olan yüzü mütecâviz Fransız askerleri Değirmenci, Ümidli, Karamanlı çiftliklerine gidip âilelere ta‘arruz ve Hüseyin nâmında birinin kırk beş lira kadar parasını cebren aldıkları ve İstasyon Anbar Müdürü Kolağası Remzi Bey'in koyun ve kuzusunu sirkat etmişlerdir. Madagaskar askerlerinden Reno isminde biri Nisan'ın yirminci günü Bulgaristan'dan Dersaadet'e geçen posta treninin Alpullu İstasyonu'na muvâsalatında hâmil bulunduğu tüfeğiyle kuşlara silah atmak üzere iken her nasılsa silahın ateş alarak yanında bulunan kompartmanda Sirkeci İstasyonu sâbık polis me’mûrlarından Rahmi Efendi ile tüccardan levi Avram nâm merkūmun kasığından hafif sûretde mecrûh oldukları ve Nisan'ın yirmi üçüncü günü Bulgaristan'dan Dersaadet'e geçen posta terinin Ayastefanos İstasyonu'na muvâsalatında biri İtalyan diğere Fransız olmak üzere iki polis me’mûrunun dâhilî ve hâricî yolcuların pasaport ve vesikalarını tedkīk etdikleri Nisan'ın yirmi dördüncü günü Dersaadet'den hareket eden posta trenine biz Fransız komiseri ile müfettişi Osmanlı zâbitânı ile yolcuların pasaport ve vesikalarını mu‘âyene etdikleri Nisan'ın yirmi dokuzuncu Pazar ertesi günü posta treninin Hadimköy İstasyonu'na muvâsalatında Yunan askerlerinin İslâm kadınlarına el ve göz ile işâret ve yerden taş alıp atdıkları Çorlu İstasyonu'nda Ömer oğlu Ali ve oğluyla Çorlu Ahz-ı Asker Şubesi'ne teslîm etmek üzere muhâfazasında bulunan Ahmed oğlu İbrahim ile trenden aşağı indiklerinde Yunan askerleri silah ile istasyon civârında gezmek memnû‘ olduğu ve gezecek olurlarsa elindeki silahı alıp dayak ile trene bindireceklerini söylemeleri üzerine tren seyyâr polis memu u Ahmed oğlu İbrahim'i alıp istasyon jandarma karakoluna teslîm ve posta neferini de trene bindirdiği trenin Lüleburgaz İstasyonu'na muvasalatında Edirne Askerî Rüdşî talebesinden on iki yaşlarında Hüseyin oğlu Ahmed ile Dersaadet'in Kassâb İlyas Mahallesi ahâlîsinden Ahmed oğlu Ahmed'in güyan Yunan askerlerine güldüklerinden merkūmânı fenâ hâlde darb etdikleri görülerek tren seyyâr me’mûru tarafından men‘ edildiği Çorlu'da çiftlik sâhibi bulunan Merkado nâmında bir Musevinin hidmetkârı olan bir Rum çocuğu hamursuz münasebetiyle kanını almak için katl etdiklerini zanneden validesinin şikâyeti üzerine Yunan askerleri tarafından merkūmun zevcesi fena hâlde darb edilip habs edildiğinden tecennün etdiği ve Lülüburgaz Musevilerine ileride gelecek hey’ete Yunan hükûmetini istemeziz diye re’y vermeleri için tenbîhât icrâ etdikleri ve Musevi milletinden Nihad nâmında biri Yunan karakoluna da‘vet edildiği hâlde icâbet etmediğinden Yunan askerleri tarafından vukū‘ bulan ta‘arruza mebnî berây-ı istimdâr feryâd eden Nihad'ın zevcesini süngü ile cerh etdikleri ve Yunan askeri bulunan istasyonlarda çıkan jandarma devriyelerin îfâ-yı vazîfe etmelerine mümâna‘at edildiği ma‘rûzdur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî 4 Mayıs sene [1]335. Emniyet Müfettişi, [imza]
----
Alpullu'da Müslüman bir kadına tecavüz etmek istiyorlar
BOA. DH. EUM. AYŞ, 15-52-1-1; Edirne Vilâyeti Mektûbî Kalemi, Umûmî: 45766, Husûsî: 1263, Hulâsa: Yunan askerlerinin tecâvüzâtı hakkında. Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri. 1-e Haziran'ın yirmi altıncı günü Lülebergos'un İzzet Bey Çiftliği kurbünde hayvan ra‘y etmekde olan on beş yaşlarında Çoban Osman'ın yanına dört müsellah Yunan askeri ile sopalı iki Rum gelerek
merkūmun ra‘y etdiği mandaları kaçırmağa teşebbüs ve kendisini tehdîd etdikleri ve bunun üzerine hayvanâtı bırakıp savuşmuş olan merkūm çoban derhâl karakola haber vermesi üzerine bir jandarma ve iki Yunan neferi mahall-i vak‘aya gelmiş ise de mütecâvizler daha evvel oradan tebâ‘üd ve 2077 numaralı bir süngü terk etdikleri ve çobanın eline düşen ve korucular tarafından da görülen bu süngünün bi'l-âhire Yunan zâbiti tarafından cebren alındığı iş‘âr-ı mahallîden anlaşılarak bu gibi tecâvüzâtın men‘i için Edirne'de İngiliz Murahhas-ı Askerîliği'nin nazar-ı dakkati celb edilmiş ve bu bâbda mahallinde tutulup irsâl olunan zabıt varakaları leffen takdîm kılınmışdır.
2- Haziran'ın otuzuncu günü
Alpullu karyesinden yirmi yaşlarında Fatma nâm kadın Babaeski'ye gelip esnâ-yı avdetinde Çömlekçi Bayırı nâm mahalde önüne bir Yunan neferi çıkıp hâmil bulunduğu tüfenk ve süngüsünü teşhîr ve tehdîd etmek sûretiyle mezbûrenin ırzına tasallut etmek istemiş ise de feryâdı üzerine merkūm maksad-ı mel‘unânesini icrâya muvaffak olamadığı ve mezbûrenin kasabaya avcdet eylediği mahallinden bildirilmekle arz-ı ma‘lûmât olunur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî 14 Şevvâl sene [13]37 ve fî 14 Temmuz sene [13]35 (1919). Edirne Valisi
----
BOA. DH. EUM. AYŞ, 15-52-3-1; Çoban 16 yaşındaki Osman'ın ifâdesidir: 27/6/[13]35 (1919)

S[uâl] 1- İdâre etdiğin mandalara kimler ne zaman ne kıyafetde gelmişler, ne yapmışlardır, tanıyabildin mi?
C[evâb] 1- 26/6/[13]35, 12,30 evvelde. Lüleburgaz İstasyonu'nda İzzet Bey'in Çiftliği'ne âid çiftliğe bir çâryek sâ‘at mesâfedeki mahalde mandaları ra‘y ediyordum. Geceleyin Alaturka sâ‘at dörtde Mesenli karyesi tarafından dördü mavzerli, ayaklarında fotin olan ve ikisi çarıklı ve sopalı Rumca mütekellim altı şahıs gelerek insan aramağa başladılar. Ben de olduğum yerde yatdım, hayvanâtdan çanları çıkarmağa başladılar ve bir kısmını Düğüncü başına doğru toparlayıp götürmeğe başlayınca bağırdım, onlar da tutun şunu keselim Rumca diyerek üç kişi bana doğru koşdu ben de üzerimden kaputu atarak firâr etdim ve keyfiyyeti karakola ve çiftliğe haber verdim. Bunların kimler olduğunu tanıyamadım, yalnız hepsi Rumca konuşurlardı. Karanlık vardı.

S[uâl] 2- İfâdenizi tasdik eder misiniz?
C[evâb] 2- İfâdem okundu, doğru yazılmışdır, doğru ifâde verdim, tasdîk ederim. 27/6/[13]35, Çoban [parmak izi], Sağ elinin küçük parmağını basmıştır. İfâdesi tarafımdan alınmışdır. 27/6/[13]35, [imza]
----
BOA. DH. EUM. AYŞ, 15-52-4-1; Lüleburgaz İstasyonu'nda İzzet Bey'in çiftliğinde Korucu Yakub'un ifâde-i evveliyyesidir. 26/6/[13]35.

S[uâl] 1- Süngü ne sûretle bulunmuş ve nereye ne sûretle teslîm edilmişdir? C[evâb] 1- Osman ahşamdan bırakdığı kaputunu almak üzere sabahleyin getirdi ve avdetinde bir süngü bularak getirdi ve yanında Karaağaçlı Korucu Mehmed Onbaşı, Arabacı Hasan, Arabacı Pehlivan, Emirber Halil vardı. Süngü numarası 2077 olduğu Halil tarafından okundu. Bu sırada istasyonda duran Yunan zâbiti çiftliğe gelerek hayvanâtınız gāib bir şey var mı diye sordu. Hayvanâtımızdan noksân yokdur dedik. Ben zâbite sizin bir hangi gāib şeyiniz var mı diye .. yokdur dedi. Kimden şübhe ediyorsunuz diye zâbit sordu. Ben de kimler olduğunu gösterecek bir süngü bulduk dedim, süngüyü getirtdi, gösterince [Hâ ahşam jandarma ile beraber giden iki neferden çıavuşun süngüsü düşmüş bu onundur] diyerek süngüyü aldı ve ayrıldı.

S[uâl] 2- İfâdenizi tasdîk eder misiniz? C[evâb] 2- İfâdem okundu, doğru yazılmışdır, doğru ifadede bulundum, tasdîk ederim. 26 Haziran sene [13]35. İzzet Bey Korucusu Yakub [parmak izi], Sağ elinin küçük parmağını basmışdır. İfâdesi tarafımdan alınmışdır. 6/6/[13]35, [imza]
----
BOA. DH. EUM. AYŞ, 15-52-5-1; Lüleburgaz'da İzzet Bey damadı Topçu Yüzbaşısı Celal Bey'in emirberi Halil oğlu Halil'in ifâde-i evveliyyesidir. 26/6/[13]35
S[uâl] 1- Lüleburgaz İstasyonu'nda İzzet Bey'in çiftliği korucusu istasyonda duran Yunan zabitine bir süngü teslîm etmişdir. Bu[nun] hakkındaki ma‘lûmâtınız neder ibâretdir?
C[evâb] 1- Çiftliğe bir çâr-yek sâ‘at mesâfede 15 yaşındaki Osman'ın idâre etdiği manda sürüsüne dün ahşam dört silahlı Yunan askeri ve iki sopalı Rum gelerek hayvanâtı kaçırmağa başlamaları üzerine Osman feryâd ve üzerinden kaputunu atarak firâr etmiş ve keyfiyyeti Lüleburgaz İstasyon Karakolu'na ve çiftliğe bildirmişdir. Bu sabâh erkenden Osman ahşam atdıağı kaputunu almak üzere o mahalle gönderildiğinde o civârda bir Yunan süngüsü bulmuş ve çiftliğe getirerek karakola teslîm etmek üzere saklamışdır. Bu Yunan süngüsü ben, Korucu Yakub, Arabacı Hasan, Büyükarışdıran karyesinden Arabacı Pehlivan, Karaağaçlı Korucu Mehmed görmüşdür. Süngünün 2077 numaralı olduğu tarafımdan okunmuşdur. o sırada istasyonda duran Yunan zâbiti çiftliğe gelerek hayvanâtın gāib olup olmadığını sormuşdur. Korucu yakub sizden bir şey gāib var mıdır diye sordu. O da yokdur dedi. Korucu da o hâlde buraya silahlı gidenlerin kimler olduğu anlaşılacak demesi üzerine Yunan zâbiti ne olduğunda ısrâr etmiş ve Korucu Yakub biz oraya gidenlerden birine âid düşürdükleri bir süngüyü bulduk demişdir. Yunan zâbiti bunun üzerine eskiden gāib şeyimiz yokdur dediği hâlde bu def‘a [eksik]
---
BOA, DH. EUM. AYŞ, 16-29-1-1; Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyeti, Târîh-i tebyîz: 21 Temmuz sene [1]335. (1919), Hulâsa: Yunan askerlerinin tecâvüzâtı hakkında. Nezâret-i Celîle'den Hâriciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Haziran'ın yirmi altıncı günü Lülebergos'un İzzet Bey Çiftliği kurbünde hayvan ra‘y etmekde olan on beş yaşlarında Çoban Osman'ın yanına dört müsellah Yunan askeri ile sopalı iki Rum gelerek merk
ūmun ra‘y etdiği mandaları kaçırmağa teşebbüs ve kendisini tehdîd eylemeleri üzerine karakola ihbâr-ı keyfiyyet etmiş ve mahall-i vak‘aya bir jandarma ile iki Yunan askeri gelmiş ise de mütecâvizler evvelce firâr etdiklerinden mahall-i mezkûrda bırakdıkları 2077 numaralı bir süngü elde edilmiş iken bi'l-âhire Yunan zâbiti tarafından cebren alındığı ve Haziran'ın otuzuncu günü Alpullu karyesinden yirmi yaşlarında Fatma ismindeki kadının Babaeski'den avdetinde Çömlekçi Bayıırı nâm mahalde önüne bir Yunan neferi çıkarak hâmil olduğu tüfenk ve süngüyü teşhîr ve tehdîd etmek sûretiyle ırzına tasallut etmek istemeğe çalışırken feryâdı üzerine maksad-ı mel‘ûnânesini icrâya muvaffak olamadığı Edirne Vilâyeti'nden izbâr kılınmış olmağla ol bâbda.
----
BOA, DH. EUM. AYŞ, 16-106-1-2; Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyeti, Evrâk-ı Umûmî numarası: 388, Kalem numarası: 425, [Hulâsa:] Çerkes köyündeki Yunan askerlerinin tecâvüzleri hakkında, Nezâret'den Hâriciye Nezâreti'ne Tezkire

Çerkesköyü'ndeki Yunan efrâdı mahall-i mezkûr istasyonundan Vize'ye gitmekde olan yolcu arabalarında silah taharrî etmek bahanesiyle arabacılardan Osman Ağa'nın parasını gasb etmek teşebbüsünde bulunmuşlar ise de imtinâ‘ı üzerine kasatura ile parmaklarını kesdikleri ve yine mezkûr istasyonda kömür ticaretiyle müşteğil Kürd Mustafa ile refîklerinin üzerlerinin taharrî edildiği ve
Babaeski'nin Kofalça karyesinden Yahya oğlu Abdullah'ın Alpullu İstasyonu civârında başından ve elinden süngü ile cerh olunduğu ve hâricde tesâdüf etdikleri bi'l-cümle kadın ve erkeklerin bunların bir ta‘arruzuna uğramadan geçmeleri mümkün olmadığından kimsenin tarlasına giden suyunu (?) Edirne Vilâyeti'nden izbâr kılınmış olmağla ol bâbda.
----
BOA, DH. EUM. AYŞ, 16-106-2-1; Edirne Vilâyeti Mektûbî Kalemi, Umûmî: 45966, Husûsî: 1316, Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri. 9 Temmuz sene [1]335 târîhinde Çerkesköy İstasyonu'ndan Vize'ye gitmekde olan yolcu arabalarında silah taharrî etmek bahanesiyle önlerine çıkan Çerkesköyü'ndeki Yunan efrâdı arabalcılardan Osman Ağa'nın üzerinde zuhûr eden
külliyetli mikdârda parasını gasb etmek istediklerinden Osman Ağa'nın i‘tâdan imtinâ‘ eylemesi üzerine kasatura ile parmakları kesildiği ve 17 Temmuz sene [1]335 târîhinde Çerkesköy İstasyonu'nda kömür ticaretiyle meşgūl Kürd Mustafa ile refîkleri Tahsin ve Ahmed efendilerin önüne iki müsellah Yunan neferi çıkarak üzerlerini taharrî etdikleri ve bundan başka erkek ve kadın herkesin üzeri taharrî (araştırma) ve tazyîkāt icrâ edilmekde olduğu ve bu yüzden ahâlînin tarlalarına gidememekde oldukları ve Temmuz'un on beşinci günü Babaeski'nin Kofalça karyesinden Yahya oğlu Abdullah arabasıyla Alpullu'ya peynir nakl etmekde iken esnâ-yı râhda müsellah Yunan neferi durmadığı takdîrde öldüreceğini bağırarak söylediği ve yanına takarrubunda bir takım küfürler savurduğu Alpullu İstasyonu'na geldiklerinde diğer bir Yunan neferi ile birlikde Abdullah'ın başının üç yerinden ve sağ elinden bilâ-lüzûm süngü ile cerh ve darb eyledikleri Babaeski Polis Komiserliği'nin iş‘ârına atfen Vilâyet Polis Müdürlüğü'nden bildirilmekdedir. Yunanlıların darb, cerh ve gasb ve gāret gibi huzûr ve emniyet-i âmmeyi ihlâl edecek harekâtı günden güne tezâyüd etmekde olduğundan artık bu kabîl fezâyiha nihâyet verdirilmesi husûsunda îcâb edenler nezdinde teşebbüsât-ı lâzımede bulunulması mütemennâdır. Bu keyfiyyetden de Edirne İngiliz Murahhas-ı Askerîliği haberdâr edilmişdir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Edirne Valisi Salih Salim, Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyeti'ne, 27 minh.
-----
BOA, DH. EUM. AYŞ, 17-92-1-2; Dâhiliye Nezâreti, Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyeti, Kalem numarası: 443, Edirne, Târîh-i tebyîz: 6 Ağustos sene [1]335; Hulâsa: Edirne'nin Alpullu İstasyonu'nda bulunan Yunan asâkirinin ahvâl ve harekâtı hakkında. Nezâret-i Celile'den Hâriciye Nezâret-i Celîlesi'ne

Alpullu İstasyonu'nda bulunan Yunan efrâdının ahâlî-i İslâmiyyeye karşı öteden beri hüsn-i mu‘âmelede bulunmalarına rağmen 31 Temmuz'dan i‘tibâren muhakkirâne bir vaz‘iyet aldıkları ve geceleri ezânî sâ‘at birden sonra istasyona bin metre ve daha uzak mesâfelerde devriye gzerek etrâf kurâdan gelip giden yolcuları tarassudla beraber şübhe eyledikleri eşhâsın üzerlerini ve arabalarını taharrî etmekde (araştırmakta) ve sabaha yarım sâ‘at kalarak avdet edip cümlesi techîzâtlarıyla koğuşlarında vâki‘ t geçirmekde ve ba‘zı vâki‘ tlerde ceblerinde bomba olduğu hâlde kğuşlarına yakın kahveye gidip oturmakda oldukları Edirne Vilâyeti'nden izbâr kılınmış olmağla ol bâbda.
----
BOA, DH. EUM. AYŞ, 23-14-1, 2; Edirne Vilâyeti Mektûbî Kalemi, Umûmî: 48045, Husûsî: 1757, Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne, Mühimdir.

Devletlü efendim hazretleri. Babaeski'nin
Alpullu İstasyonu'ndaki jandarmalarımızı müsellahan gezmekden ve trene çıkmakdan oradaki Yunan çavuşunun men‘ etmek istediği ve Yunan Kumandanlığınca müfrezeye vâki‘ olan teblîgātın ısgā edilmeyeceğinin ve jandarmalarımızın çıkdıkları takdîrde müsellahan tard edileceğinin dahi karakolda ikametlerinin bile fazla oldueğunun merkūm Yunan çavuşu taarfından söylenildiği ve vazîfe-i hükûmete şu sûretle vukū‘ bulacak müdahaleye bi't-tab‘ mümâşât edilemeyeceğinden jandarmalarımızın gelecek trenlere be-heme-hâl çıkmaları için emir verileceği mahallî kāimmakāmlığından bildirilmesiyle bu yüzden bir hâdise zuhûruna mahal kalmamak üzere bu bâbda îcâb-ı hâlin te’mîni Edirne İngiliz Murahhas-ı Askerîliği'ne yazılmış idi. Alınan cevâbda Yunan çavuşunun jandarmalarımızın tüfenkleriyle devriye dolaşmalarına vâki‘ olan mümâna‘atının –dâimâ bu şekilde hareket edilmekde olup- tebdîl edilmesine lüzûm olmadığı bildirilmiş ise de gerek İstanbul'da ve gerek taşrada inzibâtı te’mîn vazîfesiyle muvazzaf ve ba‘zen mütelifîn asâkiri ile birlikde devriye gezmekde olan Osmanlı askerleri silahlı olarak îfâ-yı vazîfe etmekde oldukları ve bu hâlin aksini mü’eyyid mütârekenâmede bir kayd ve mâdde bulunmadığı ve esâsen silahsız devriye gezen jandarmanın ahâlî-i sâireden farkı olmadığı cihetle Alpullu Yunan çavuşunun hareket-i vâkı‘ası muhik olamayacağından iş‘âr-ı sâbık vechile jandarmalarımızın müsellahan îfâ-yı vazîfeden men‘ edilmemeleri esbabının istikmâli tekrâr ve cevaben mezkûr Murahhaslığa izbâr kılınmışidi. Buna gelen cevâbda da nokta-i nazarlarına muvâfık olduğundan bahisle bu mes’eleye ma‘a't-te’essüf netîce verilemeyeceği beyân edilmekdedir. Haysiyet ve hukūk-ı Osmaniyye'nin müdâfa‘a ve muhâfazası lüzûmuna mebnî bu bâbda Nezâret-i Celîlelerince teşebbüsât-ı lâzıme icrâ ve jandarmalarımızın kemâ kân müsellahan îfâ-yı vazîfeden men‘ edilmemeleri esbabının te’mînine müsâ‘ade buyurulması ma‘rûzdur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî 22 Eylül sene [1]335. Edirne Valisi, Salih Salim
----
BOA, DH. EUM. AYŞ, 23-14-3-2; Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyeti, Kalem numarası: 565, Edirne, Târîh-i tebyîz: 27 Eylül sene [13]35, Hulâsa: Alpullu İstasyonun'daki jandarma kuvvetinin îfâ-yı vazîfeden men‘ olunduğuna dâir. Nezâret-i Celîle'den Hâriciye Nezâreti'ne Tezkire

Babaeski Kazâsı'nın Alpullu İstasyonu'nda bulunan Yunan çavuşunun mahalli jandarma kuvvetini müsellahan devre çıkmakdan ve istasyona vürûd eden trenleri kontrol etmekden men‘ etmek istediği ve hatta bu husûsda ısrâr olunduğu takdîrde kuvve-i cebriyye istimâl edeceğini ifâde eylediği ve keyfiyyetden bahisle İngiliz Murahhas-ı Askerîliği'ne vuk
ū‘ bulan mürâcaatdan bir netîce hâsıl olamadığı cihetle jandarma devriyelerinin kemâ kân müsellahan îfâ-yı vazîfe etmeleri esbabının istikmâli Edirne Vilâyeti'nden izbâr kılınmış olmağla sûret-i iş‘âra nazaran teşebbüsât-ı lâzıme icrâsıyla netîcenin emr u teblîği menût-ı müsâ‘ade-i sâye-i fahîmâneleridir. Ol bâbda.
-----
BOA, DH. EUM. AYŞ, 27-79-6-1, Bâb-ı Âlî Dâhiliye Nezâreti, Şifre Kalemi, Mahreci: Edirne,
Târîh-i keşidesi: 25 Ağustos sene [13]35 (1919), Şifre telgrafnâme

23 Ağustos sene [13]35 târîhinde Dedeağaç hattında Fransızlar tarafından işgalinden nâşî dünkü gün mezkûr hat me’mûrlarıyla âilelerini hâmil beş vagonun Karaağaç tarîkiyle Bulgaristan’a geçdiği ma‘rûzdur. Fî 25 Ağustos sene [13]35, Vali, Salim
----
BOA, DH. EUM. AYŞ, 27-79-7-1; Edirne Vilâyeti, Mektûbî Kalemi Umûmî. 47290, Husûsî: 1593, Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne, Mahremdir.

Devletlü efendim hazretleri.
23 Ağustos akşamı Dersaadet'den Babaeski'ye gelen posta treninden iki sandık cephane ve gündüz gelen mareşandiz treninden de sekiz sandık cephane ile üç sandık el bombası ve iki teneke bomba fitilinin indirilerek istasyon dâhilinde Yunan zabitinin yatak odası ittisalindeki küçük odaya konulduğu ve 23/24 târîhinde Alpullu'dan üç estere tahmîl edilmiş bir sandık cephane ile üç teneke bomba fitilinin Babaeski'de Yunan efrâdının ikāmet etdikleri mahalle indirilmiş olduğu ve 18 Ağustos sabahı posta treniyle altı vagon silahsız ve 19 Ağustos postasıyla da üç yüz nefer Fransız istibdâl askerinin Kuleli'den İstanbul cihetine geçmiş oldukları ma‘rûzdur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî 24 Ağustos sene [1]335. (1919), Edirne Valisi, Salih Salim
----
BOA, DH. EUM. AYŞ, 27-79-8-1; Edirne Vilâyeti, Mektûbî Kalemi, Umûmî: 46972, Husûsî: 1529, Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne, Mahremdir.

Devletlü efendim hazretleri. Ağustos'un 14/15'nci akşamı posta treniyle
yedi vagon Fransız askerinin Edirne'ye doğru geçdiği Lülebergos Polis Komiserliği'nin iş‘ârına atfen Vilâyet Polis Müdüriyeti'nden bildirilmişdir. Arz-ı ma‘lûmât olunur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî 16 Ağustos sene [1]335. (1919), Edirne Valisi nâmına, Mektûbcu, [imza]
----
BOA, DH. EUM. AYŞ, 27-79-9-1; Edirne Vilâyeti, Mektûbî Kalemi, Hudûd Kumandanlığı'nın 6 Kânûn-ı Evvel sene [1]335 târîhli ve 445 numaralı raporu sûretidir

Akdemce mıntıkamızdan
sirkat olunan ba‘zı hayvanâtın Bulgaristan'a geçirildiği Jandarma Dâiresince tahakkuk etdirilerek netîce Bulgarlardan sûret-i hafiyyede tahkīk etdirilip fi'l-hakīka mesrur ve Bulgaristan'ın Fere[cik] Nâhiyesi ahâlîsi yedinde bir takım hayvanâtın mevcûd bulunduğu Bulgarlar tarafından haber alınmış ise de mutlaka geri almak için kendileriyle esâslı bir sûretde görüşmekliğimize dâir vâki‘ haber üzerine İpsala Jandarma Kumandanı ile birlikde gidip anlaşdık ve bi'l-âhire sâhiblerinin isbât etmek üzere almaları için Fere[cik] Belediye Reîsi ve İtalyan kumandanına taht-ı te’mîne alınması zımnındaki mürâcaatımız da is‘âf edildi. Makām-ı kāimmakāmînin emr-i resmîsi üzerine Trakya vaz‘iyetine dâir istihsâl olunan ma‘lûmât ber-vech-i zîrdir. Ferecik'de bir İtalyan kumandanı olup vazîfesi kasaba derûnunda devriyeden ibaret ve âsâyişsizliğe müte‘allik vekāyi‘ üzerine kendisine edilen mürâcaat netîcesi mes’eleyi hall ü tesviye etmekle beraber ma‘iyyetinde yüz elli kadar İtalyan neferi mevcûddur. Dedeağaç'da bir Fransız kumandanı olup vazîfesi diğerinin aynıdır. Gümülcine'deki ceneral rütbesindeki kumandanın emrine münkâddırlar. Dedeağaç'a fazla mikdarda vapurlarla Rum muhâciri gelmekde ve şimdilik orada ikametlerine müsâ‘ade edilmekle hârice gönderilmemekdedirler. Dedeağaç'daki Fransız zâbiti ahâlî-i mahalliyyeden Trakya Hükûmeti için milel-i muhtelifeden jandarma kayd ve kabûl etdikleri mevsûkan istihbâr edildi. Trakya muhâcirîn-i İslâmiyyesinin bir ân evvel yurdlarına avdetlerini kemâl-i memnuniyet ve sabırsızlıkla yerli Bulgarlar arzu etmekdedirler. İpsala altındaki münhedim köprünün ta‘mîri için mikdâr-ı kâfî ağaç kat‘ına Fere[cik] Belediye Reîsine vâki‘ olan mürâcaat da kabûl edilerek Dedeağaç'daki orman me’mûrundan keyfiyyet lede'l-istîzân müsâ‘ade olunduğu bildirilecektir. Yine muhâcirîn-i İslâmiyyenin yerlerine avdetleri hâlinde emvâl ve arâzîlerini müş‘ir buradan bir defterin yedlerine hükûmet tarafından vesâik-i resmiyye ile verilmesi husûsunu da İtalya kumandanının ityân eylediği yedlerinde vesâik-i resmiyyesi olmayanların da emvâl ve arâzîlerini isbât-ı müdde‘â edecek milel-i muhtelifeden birer a‘zâ ve reisi itilâf kumandanları olmak üzere bir komisyon-ı mahsûs ma‘rifetiyle tahakkuk etdirilip tesviye olunacağı. Fere[cik] mülhakātındaki İslâm karye ve hânelerinde beytûten etdirilen Çatalca'nın Dayekadın, Terkos, Deliyunus, Tarfa, Çanakça, İmrozköy, Uzunköprü ve Çöpköy Bulgarları İslâmların yurdlarına avdetleri hâlinde kendilerinin de eski yerlerine itilâf kumandanlıklarınca vesika ile gönderilecekleri cümle-i müstahberâtımızdan bulunduğu ma‘rûzdur. Gelibolu Mutasarrıflığı'ndan mürsel sûreti muvâfıkdır. Şerîf Necmi
----
BOA, DH. EUM. AYŞ, 27-79-10-1; Edirne Vilâyeti Mektûbî Kalemi, Umûmî: 46384, Husûsî: 1402, Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri. 30 Temmuz sene [1]335 târîhli ve 1395 numaralı arîzaya zeyldir. Temmuz'un yirminci günü posta treniyle
Edirne'den Dersaadet'e giden yolculardan hüviyeti mechûl bir şahsın Çorlu İstasyonu'nda Fransız seyyâr me’mûrları tarafından trenden indirilerek Yunan müfrezesine teslîm olunarak taht-ı tevkife alındığı ve ihtilâtdan men‘ edildiği ve Temmuz'un yirmi birinci günü kezâ Edirne'den Dersaadet'e gitmekde olan Edirne'nin Zen İbrahim paşa Mahallesi'nden Bakkāl Mehmed oğlu Hüseyin ile Dersaadet'de Tophane civârında mukīm Celeb Yusuf oğlu Kerim'in seyâhat varakaları olmadığından ve üzerlerinde küçük kıt‘ada rovelverler zuhûr etdiğinden bahisle Fransız seyyâr polisi tarafından Çorlu İstasyonu'nda bulunan Yunan müfrezesine teslîm ve bi'l-âhire Lülebergos'a sevk edildikleri ve kāimmakām tarafından tahliyeleri için vukū‘ bulan teşebbüsden bir semere hâsıl olmadığı Polis Müdüriyeti'nden bildirilmiş ve keyfiyyet mahallinde istîzâh edilmişdir. Alınacak îzâhât arz edilecekdir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî gurreti Zi'l-ka‘de sene [1]337 ve fî 31 Temmuz sene [1]335. (1919), Edirne Valisi nâmına, Kādî, [imza]
----
BOA, DH. EUM. AYŞ, 27-79-11-1; Edirne Vilâyeti Mektûbî Kalemi, Umûmî: 45989, Husûsî: 1317, Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne, Mahremdir.

Devletlü efendim hazretleri. Rum karyeleri hey’ât-ı ihtiyâriyyesi metrepolidhane tarafından ahz ve telakki eyledikleri ta‘lîmât üzerine
karyelerinde sâkin nüfûs mikdârı ile Balkan Harb-i zâilinden beri katl edilmiş olanların adedini ve ahâlî-i İslâmiyye tarafından ahz ve gasb edilmiş arâzî ve hayvanât mikdârını ve bi'l-hâssa bu husûsun zamanlarını, dûçâr oldukları zulüm ve i‘tisâfı gösterir bir kıt‘a cedvel tanzîm etmekde oldukları ve cereyân ve hakāik-i ahvâle gayr-ı mutâbık müdde‘ayâtı ihtivâ edecek oülan işbu cedâvili vürûd edeceği şâyi‘ olan Amerikan hey’eti için ihzâr eylemekde olduklarının melhûz bulunduğu ve buna mukābil kazâca da ahâlîsi katl ve yağma ve tahrîb edilen İslâm köylerine âid birer cedvelin ihzarına tevessül edildiği Uzunköprü Kāimmakāmlığı'ndan iş‘âr olunmağla arz-ı ma‘lûmât olunur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî 20 Şevvâl sene [1]337 ve fî 20 Temmuz sene [1]335. Edirne Valisi, Salih Salim
----
BOA, DH. EUM. AYŞ, 27-79-12-1; Edirne Vilâyeti, Mektûbî Kalemi, Umûmî: 45765, Husûsî: 1262, Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri. Kilidü'l-bahr karyesindeki ahâlî-i İslâmiyyenin
hânelerine Fransız askerleri tarafından ta‘arruz edilmekde olduğu gibi bi'l-âhire Senegal taburu kumandanı ve yaveri tarafından bir mahkeme-i husûsiyye küşâd ile bu mahkemenin icrââtına mecbûr bırakıldıklarından Rumları iltizâmla ahâlînin evvelce satın aldıkları ve kat‘iyyen Rum malı olmadığı muhakkak bulunan hayvanât ve eşyâ-yı sâire Rumların şikâyetleri üzerine hakāret ve darb ile İslâmlardan alınmakda olduğundan karye-i mezkûre muhtârânı tarafından isti‘tâf olunarak bu bâbda mahallinde icrâ kılınan tahkīkāt netîcesinde Fransız askerleri tarafından karye ahâlîsinden İmâm İdris Efendi'den bir re’s kısrak, Fırıncı Şükrü'den bir re’s merkeb ve bir tay, Çiftçi Feyzullah oğlu Arif'den bir merkeb ve Hetek Süleyman'dan balık ağları alınıp Maydoslulara verilmiş ve umûr-ı dâhiliyyede bu yolda müdâhaleleri vâki‘ olmuş ise de bi'l-âhire Dersaadet'den gelen müfettiş tarafından edilen teblîgāt üzerine el-yevm hiçbir şeye müdâhale etmedikleri Gelibolu Mutasarrıflığı'ndan bildirilmekle berây-ı ma‘lûmât ma‘rûzdur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî 14 Şevvâl sene [1]337 ve fî 14 Temmuz sene [1]335.
Edirne Valisi Salih Salim
----
BOA, DH. EUM. AYŞ, 27-79-13-1; Edirne Vilâyeti, Mektûbî Kalemi, Umûmî: 45747, Husûsî: 1260, Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri. Temmuz'un dokuzuncu günü
Çerkesköyü'nden Saray'a hareket eden Postacı Hüseyin Ağa'ya birkaç Yunan neferi tecâvüz etdiği Saray Kāimmakāmlığı'ndan bildirilmiş ve keyfiyyet Edirne İngiliz Murahhas-ı Askerîliği'ne yazılmışdır. Bu günlerde umûmî denilecek bir sûretde Yunanlıların tevâlî eden tecâvüzâtın men‘i mertebe-i vücûbda idüğünden Nezâret-i Celîlelerince bu bâbda teşebbüsât-ı lâzımede bulunulması müsterhamdır. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî 13 Şevvâl sene [1]337 ve fî 13 Temmuz sene [1]335. (1919), Edirne Valisi, Salih Salim
----
BOA, DH. EUM. AYŞ, 27-79-14-1; Edirne Vilâyeti  Mektûbî Kalemi, Umûmî: 42581, Husûsî: 636, Hulâsa: Muradlı'da Yunanlılar tarafından tevkīf ve tahliye edilen Rasim Çavuş hakkında. Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri. Nisan'ın onuncu gecesi Rasim
Çavuş namında biri av çinkasıyla sokağa çıkdığı vesîlesiyle Yunanlılar tarafından tevkīf edilmiş ise de İngiliz Mümessil-i Askerîsi Mösyö Lister ile Muradlı ve Lülebergos Yunan zabitlerinin ziyârete geldiklerinde esbâb-ı tevkīf hakkında îzâhât-ı lâzıme ahz u i‘tâ kılınmasını müteâkib derhal tahliye etdirilmiş olduğu Tekfurdağı Mutasarrıflığı Vekâleti'nden bildirilmekle arz-ı ma‘lûmât olunur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî 10 Receb sene 1337 ve fî 12 Nisan sene 1335. Edirne Valisi nâmına Jandarma Alay Kumandanı, [imza], Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyeti'ne, 16 Nisan 1335, Vürûdu, 17 minh.
-----
BOA, DH. EUM. AYŞ, 38-34-2-1

6- Mart'ın yirminci gecesi
Dersaadet'den Uzunköprü'ye geçen trenin Alpullu İstasyonu'na muvâsalatında yolculara aid üç parça eşyânın sirkat edildiği anlaşılmağla icrâ edilen taharriyât netîcesinde mesrûk eşyâ, Tekfurdağı'nın Torçok Mahallesi'nden Karabet namında bir şahısda zuhûr etdiğinden merkūm istasyon me’mûrları tarafından polis me’mûruna teslîm olunarak evrâk-ı tahkīkiyyesiyleberaber Babaeski Müdde‘î-i Umûmîliği'ne tevdi edildiği.
-----
BOA, DH. EUM. AYŞ, 42-70-1-1, Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyeti, Evrâk-ı umûmî numarası: 716/226, Edirne, Kalem numarası: 932, Târîh-i tebyîz: 5 Temmuz sene 1336, (1920)Hulâsa: Yunan tayyâreleri tarafından Lülebergos Kasabası'na atılan beyânnâmeler hakkında. Nezâret-i Celîle'den
Makām-ı sâmî-i Sadâret-i Uzmâ'ya

29 Haziran sene 1336 târîhli ve 49652 numaralı tezkire-i âcizîye zeyldir.
Haziran'ın yirmi yedinci günü Uzunköprü Kasabası üzerinde, Sazlıdere istikametinde ve Pavli ve Alpullu arasında hattı
ta‘kīben cevelân eden Yunan tayyârelerinden Şarkî Trakya Rumlarına hitaben yazılarak Lülebergos Kasabası'na atılan ve Edirne Vilâyeti'nden gönderilen beyânnâmenin bir sûreti leffen takdîm kılınmış olmağla ol bâbda.
-----
BOA, DH. EUM. AYŞ, 42-70-3-1, 2; Edirne Vilâyeti Mektûbî Kalemi, Umûmî: 56876, Husûssî: 691, Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri. Haziran'ın on dokuzuncu günü sabahleyin Alaturka saat on bir râddelerinde Meriç'in öte tarafından gelerek Keşan üzerinde tayarân eden beyaz renkde bir Yunan tayyaresi tarafından Keşan Kasabasıyla civârındaki köylere hayli mikdarda atılan ve Keşan K
āimmakāmlığı'ndan gönderilen ilan varakalarından bir nüsha leffen ve bunda mevzû‘-ı bahs vekāyi‘a âid ma‘lûmât-ı mahalliyye ile tahkīkāt-ı câriyye netîcesine dair Vilâyet Jandarma Alay Kumandanığıyla Polis Müdüriyeti'nden yazılan derkenâr sûretleri maan arz u takdîm kılınmışdır. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 5 Şevvâl [sene 1338] ve fî 23 Haziran sene [1]336.
Edirne Valisi, [imza]
----
Bildiri Metni
BOA, DH. EUM. AYŞ, 42-70-5-1; Edirne Vilâyeti Mektûbî Kalemi, Beyânnâme Sûreti-i Mütercemesi, Şarkī Trakya Rumları

Şübhesiz haberdâr olduğunuz vechile ordumuz Anadolu'da ileri hareketi yapdı ve Mustafa Kemal'in gayr-ı muntazam askerlerini (çetelerini) dağıtdı. Orada ileri hareketimiz başlayalı ancak iki gün oldu ve işte kıtaatımız
Filadelfya'yı (Alaşehir) işgal etdiler ve Afyonkarahisarı'na doğru ilerliyorlar. Hücûmun birinci gün Soma, Akhisar ve Salihli zabt ve işgal olundu. Kemal'in çeteleri büyük zâyi‘ât vererek gayr-ı muntazam bir sûretde ric‘at ediyorlar. Harb meydanında gayet kesîru'l-mikdâr na‘ş, üserâ-i müte‘adid, ağır toplar ve bunların levâzımını, fişenk ve sâire terk etdiler. 135'nci Alay Sancağı elimize düşdü. İkinci günü Filadelfya (Alaşehir) zabt olundu. Bütün On Üçüncü Kolordu esîr düşdü. Kemal mukāvemeti, şiddeti, savleti kırıldı. Az günde Afyonkarahisarı da zabt olunacakdır. Felaketleriniz pek çabuk nihayet bulacakdır. Konferans Trakya'yı sûret-i ka‘iyyede Yunanistan'a tahsis ve i‘tâ etdi. O kadar zaman vatanınız için o kadar felaketlere tahammül etdiniz. Ancak birkaç gün daha sabr ediniz ve hürriyet günü size erişdi. Trakya'nın halîm ve sâkin Türk ahâlîsine söyleyiniz ki Tayyar'ın onları sevk etdiği felakete sürüklenmesinler. Ordumuzun sâkir kalacak kimselere nasıl hürmet edeceğini ve fakat Tayyar'ın menfaat-cû makasıdına hidmet etmek üzere işlerini güçlerine bırakıp silaha sarılanlara karşı nasıl bî-emân olacağını onlara söyleyiniz. Trakya Rumlarının başlarının bir kılına dokunmamalarını onlara söyleyiniz. Zîrâ mücrimler şu takdirde cinayetlerini pahalı ödeyeceklerdir. Mustafa Kemal'in düçar olduğu felaketi onlara ihbar ediniz. Tayyar'ı da aynı hal ve âkibet bekliyor. Size gelince söylediğim vechile cesaretli olunuz! Dedeağaç, 14/27 Haziran 1920, Trakya Ordusu Başkumandanı Ceneral Em. Fî. Zimberakis
-----
BOA, DH. EUM. AYŞ, 42-70-6-1, Edirne Vilâyeti Mektûbî Kalemi, Umûmî: 55014
Husûsî: 716, Dâhiliye Nezâret-i Celilesi'ne

Devletlü efendim hazretleri. Haziran'ın yirmi yedinci günü Uzunköprü Kasabası üzerinde Sazlıdere istikametinde ve Pavli ve Alpullu arasında hattı
ta‘kīben cevelân eylediği 27 Haziran sene 1336 târîhli ve 706 numaralı tahrîrât-ı âizî ile arz olunan tayyârelerden Lülebergos Kasabası'na atılan beyânnâmelerden Kāimmakāmlık'dan gönderilen bir nüshası sûret-i mütercemesiyle birlikde leffen takdîm kılınmışdır. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî 29 Haziran sene 1336. Edirne Vali Vekili Birinci KolorduKumandanı Muhyiddin
----
BOA, DH. EUM. AYŞ, 42-70-7-1; Edirne Vilâyeti Mektûbî Kalemi, Vilâyet Jandarma Alay Kumandanlığı'nın fî 22 Haziran sene [1]336 târîh ve 1783 numaralı müzekkiresi sûretidir

Merbût beyânnâmenin (a) mâddesinde Bulgar komitecileriyle gayr-ı muntazam Türk askerlerinin taarruz etdikleri bildirilen Karabağ köy vilâyetimiz dâhilinde olmadığından böyle bir hâdiseden ma‘lûmâtımız yokdur. Kezâ (b) mâddesinde gösterilen Balçık köyü dahi Garbî Trakya'da bulunması hasebiyle bundan da haberdar değiliz. (c) mâddesinde Türk ve Bulgar komitecilerinin taarruzuna uğradığı bildirilen Üsküdar köyü dahi vilâyetimiz dâhilinde olmayıp Bulgaristan'dadır. Bu bâbda ma‘lûmâtımız yokdur. Kezâ (d) mâddesinde aynı çetelerin taarruzuna uğradığı gösterilen Dala köyü namıyla mıntıkamız dâhilinde bir köy mevcud değildir. (r) addesi Polis Dâiresi'ne âiddir. (t) mâddesinde Kesepli köyündeki Rum ahâlîsinin mektebe cem‘ ederek kendilerinden beş yüz lira alarak gitdikleri ve birçok zulümler ile kızlar ve kadınların ırzına tasallut etdikleri beyân olunan zâbitân kumandasındaki başıbozukların Rum ahâlîyi cem‘ etmek ve beş yüz lira almak ve kızlar ile kadınların ırzına taarruzda bulunmak gibi bir halde bulunmadıkları yalnız 186. Alay Doğanca Üçüncü Hudûd Bölüğü Kumandanı Yüzbaşı Ruhi Efendi kumandasında bir takım kadar efrâdın silah taharrî etmiş oldukları Uzunköprü Jandarma Bölük Kumandanlığı'nın 21/22-6-[1]336 târîh ve 6126 numaralı telgrafnâmesinden anlaşılmışdır. (Mezkûr beyânnâmenin (s) mâddesinde Gala Gölü civârında Mayıs'ın yirmi ikisinde Keşan'dan İnöz'e giderek Rum ahâlîsine fenalık etdikleri bildirilen on süvari Türk zabitin hakkında İnöz Jandarma Takım Kumandanlığı'nın iş‘âr-ı cevâbîsinde bir iki aydan beri böyle galabalık zâbitânın İnöz'e gelmediği gibi İnöz'deki Rumlara da bir fenalık yapılmadığı dahi İnöz Rum metrepolidinden dahi mes’ele-i mezkûre hakkında vuk
ū bulan istîzâh üzerine böyle bir şeyden haberi olmadığını ve Rum ahâlîlerinden kendisine bu babda bir şikâyet ve ihbârât vâki‘ olmadığını beyân etdiği..

BOA, DH. EUM. AYŞ, 42-70-8-1

ve (s) mâddesinde ise Akfanos Adasıyla cenûbundaki adanın hudûd hârici olduğu bildirilmiş olmağla merbût beyânnâmenin mevâdd-ı sâiresi hakkında mak
ām-ı devletlerine arz-ı ma‘lûmât edilmek üzere işbu beyânnâmenin Polis Dâiresi'ne emr u havâlesine müsâade buyurulması ma‘rûzdur. Fermân.

Vilâyet Polis Müdüriyeti'nin fî 23 Haziran sene [1]336 târîh ve 2587 numaralı müzekkiresi sûretidir

Merbût beyânnâmenin (r) işâretli fıkrasında Edirne'de beş başsız leş bulunduğu mezkûr ise de fıkra-i mezkûre mü’eddâsı muhâlif-i
hakīkat olup yalnız Edirne şehrinin tahmînen yedi sekiz kilometre hâricinde bir cesed görüldüğü istihbâr kılınması üzerine 6 Haziran sene [1]336 târîhinde Pazar günü mahalline azîmet eden me’mûrîn-i adliyyenin tahkīkāt ve keşfiyyâtı netîcesinde toprakda gömülmüş olduğu halde bir insan bacağı bulunduğu ve vak‘anın mâhiyeti ile hâdise fâilleri ve maktûlün hüviyeti mechûl kaldığı anlaşılmış olup başkaca başsız cesed ve sâire bulunduğu işidilmemiş ve görülmemişdir. (ayn) işaretli fıkrada gösterilen metrepolid efendinin tehdîdi hakkında icrâ etdirilen tahkīkātda da böyle bir halin vukū bulmadığı kat‘iyyen ta‘üyyün eylemiş ve fıkarât-ı sâiredeki isnâdâta Jandarma Dâiresince cevâb verilmiş ve mûcib-i tahkīk başka bir hâl görülmemiş olmağla iâdeten huzûr-ı sâmî-i vilâyet-penâhîye arz u takdîm kılınır. Fermân.
----
BOA, DH. EUM. ECB, 6-56-1-1; Dahiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyeti, Târîh-i tebyîz: 2 Teşrîn-i Evvel sene [1]332, Dahiliye Nâzırı Talat Beyefendi'den Eidrne Valisi Zekeriya Bey'e

21 Eylül sene [1]332 târîh ve 839/16070 numaralı tahrîrât-ı aliyyelerine cevâbdır.
Memâlik-i müstevliye
ahâlî-i hıristiyaniyyesinden bulunması hasebiyle memleketine iâdesi iş‘âr kılınan Alpullu Mevkıf ser-me’mûri Yovan oğlu Dimitri nâm-ı diğeri Moko'nun hüsn-i hâl ashâbından bulunduğu ve esnâ-yı istîlâda Hükûmet-i Osmaniyye ve ahâlî-i İslâmiyyeye mu‘âveneti sebkat eylediği anlaşılmış olmağla ihrâcından sarf-ı nazar ve neticesinin inbâsı bâbında.
----
BOA, DH. EUM. ECB, 6-56-2-1; Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezâreti, Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyeti, Şube: Seyr u Sefer, Umûmî: 2339

Fî 15 Eylül sene [1]332 târîh ve 423/616 numaralı tezkire-i vâlâlarına cevâbdır.
Alpullu Mevkıf Ser-me’mûru Yovan oğlu Dimitri nâm-ı diğer Moko'nun Balkan treniyle harbden evvel Selanik hattında müstahdem iken ba‘de'l-harb Yunanlılar tarafından tevkīf ve bir müddet habs olundukdan sonra Memâlik-i Osmaniyye'ye i‘zâm edildiği ve kendisinin hüsn-i hâl ashâbından olup esnâ-yı istîlâda Hükûmet-i Osmaniyye ve ahâlî-i İslâmiyyeye mu‘âveneti sebkat eylediği ve mûmâ-ileyhin hudûd hâricine çıkmasının teblîği için polis me’mûruna Babaeski Kāimmakāmlığı'ndan emir verildiği lede'l-muhâbere Uzunköprü Emniyet Müfettişliği'nden bildirildiğin beyanıyla işbu müzekkire Ecânib Şubesi Müdüriyet-i Vâlâsı'na takdîm olunur. Fî 24 Eylül sene [1]332. [mühür] Emniyet-i Umûmiyye Seyr u Sefer Müdüriyeti
-----
BOA, DH. EUM. ECB, 6-56-3-1; Edirne Vilâyeti Mektûbî Kalemi, Umûmî: 839, Husûsî: 16070,  Hulâsa: Alpullu İstasyon Me’mûru Yovan oğlu Dimitri hakkında. Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyeti ifâdesiyle vârid olan 7 Ağustos sene [1]332 târîhli ve 454 numaralı tahrîrât-ı aliyye-i nezâret-penâhîleri cevabıdır. Alpullu İstasyon Me’mûru Yovan oğlu Dimitri'nin memâlik-i müstevliyeden gelen ahâlî-i hıristiyaniyye hakkında müttehaz karâr mûcebince tescîl edilmeyerek memâlik-i Osmaniyye'yi terke da‘vet edilmesi lüzûmu Kırkkilise Mutasarrıflığı'ndan teblîğ ve keyfiyyetden Askerî Hat Komiserliği'ne de ma‘lûmât i‘tâ edilmiş idi. Mezkûr Komiserlik'den bu kere alınan tahrîrât-ı cevâbiyyede merk
ūmun ibkāsı hakkında görülen lüzûma mebnî Karârgâh-ı Umûmî ile Nezâret-i Celîleleri arasında muhâbere cereyân etmekde olduğundan Karargâh-ı Umûmî Şimendifer Şubesi'ne mürâcaat olunması lâzım geleceği bildirilmiş olmağla muktezâsının te’mîn ve iş‘âr buyurulması ma‘rûzdur, efendim. Fî 6 Zi'l-hicce sene [1]334 ve fî 21 Eylül sene [1]332. Edirne Valisi
-----
BOA, DH. EUM. ECB, 6-56-4-1; Dahiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyeti, Târîh-i tesvîd: 15 Eylül sene [1]332, Müzekkire. Alpullu Mevkıf Ser-me’mûru Yovan oğlu Dimitri nâm-ı diğeri Moko'nun Saltanat-ı Seniyye'ye karşı ne gibi bir hisle muhabbeti olduğunun ve ahvâl ve harekâtının tahkīk ve neticesinin beyânı zımnında işbu müzekkire Seyr u Sefer Müdüriyet-i Vâlâsı'na takdîm kılındı.
----
BOA, DH. EUM. ECB, 6-56-5-1; Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu Başkumandanlığı Vekâleti
3. Şube, Numara: 5174, Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri. Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyeti ifâdesiyle vârid olan 17 Ağustos sene [1]332 târîh ve 305 numaralı iş‘âr-ı âlîleri cevabıdır. Alpullu İstasyon Me’mûru Yovan oğlu Moko Domez Romanyalı olmadığı gibi Romanya teba‘asından dahi değildir. Romanya Hükûmeti'nin aldığı vaz‘iyet-i cedide ile merk
ūm arasında bir münâsebet görülememişdir. Yerine şimdilik diğerinin ta‘yîni mümkün olmadığından mücerreb ve vazîfesinde mukdim olan merkūmun diğer şimendifer müstahdemi gibi yerinde ibkā edilmesini ricâ ederim. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî 26 Zi'l-ka‘de sene [1]334 – Fî 11 Eylül sene [1]332. Harbiye Nâzır Vekîli, [imza]
----
BOA, DH. EUM. ECB, 6-56-6-1; Dahiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyeti
Târîh-i tebyîz: 17 Ağustos sene [1]332, Hulâsa: Moko Domez'in hat mu‘âmelâtında istihdâm edilip edilmediğinin iş‘ârına dâir. Dahiliye Nâzırı Talat Beyefendi'den Başkumandan Vekili Enver Paşa hazretlerine

13 Ağustos sene [1]332 târîh ve 4401 numaralı tezkire-i aliyyeleri cevabıdır.
Romanya Hükûmeti'nin aldığı vaz‘iyet-i cedîdeye nazaran mebhûsun-anh Yovan oğlu Dimitri nâm-ı diğeri Moko Domez'in el-ân hatt mu‘âmelâtında istihdâm edilip edilmediğinin sebebiyle iş‘âr buyurulması mütemennâdır.
---
BOA, DH. EUM. ECB, 6-56-7-1; Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu Başkumandanlığı Vekâleti Numara: 4401; Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne.  Devletlü efendim hazretleri. Alpullu Mevkıf Ser-me’mûru Moko Domez'in memâlik-i müstevliyeden gelen ahâlî-i hıristiyaniyye hakkında müttehaz karâr mûcebince vazîfesine hitâm verilmesi Şark Demiryolları Kumpanyası'na teblîğ edilmiş ve keyfiyyet fî 28 Temmuz sene [1]332 târîh ve 3993 numaralı tezkire-i âcizî ile zât-ı âlîlerine de arz edilmişdi. Merkūmun üç dört seneden beri kumpanyada hüsn-i hidmet etdiği ve her vechile şâyân-ı i‘timâd bir me’mûr bulunduğu ve vazîfesinden ihrâcı hâlinde yerine münâsib bir diğerinin ta‘yîni mümkün olamayacağı şirket-i mezkûre tarafından dermiyân ve merkūmun şimendifer me’mûru sıfatıyla hidmetinde ibkāsı rica edilmekdedir. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî 26 Şevvâl sene [1]334 – Fî 13 Ağustos sene [1]332. Başkumandan Vekîli, Enver
----Yağlıboya Resimler Yahudiler Yağmur Yaman Villaları Yandım Çavuş Yardımlaşma Sandığı Yarık Tepe Yavrukurt Yeni Fabrika Yerli Malı Yerli Malı Sergisi Yeşili Yetmiş Evler Yirmi İki Evler Yirmi Üç Nisan Yollar Yunan Askeri Yüksek Okul Yüzüncü-Yıl Parkı
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z