Maacırlar Macarlar Macron Teichos Malkara Malzeme Ambarı Mandıra Meyvelikler Muhtarlıklar Mehmet Şencan Mehter Takımı Melas Memur Evleri Mensubin Kooperatifi Mezarlıklar Mezbahane Minibüsler Mini Golf Moderen Mondros-Mudanya Moşe Dayan Mototren Musiki Muhasebe Müdürleri Müdüriyet Binası Müze
Şeker fabrikasında fabrika müdürünün dışında ziraat müdürü, işletme müdürü ve bir de muhasebe müdürü var. Muhasebe müdürleri parayı yöneten ve alım-satıma ilişkin mahsup kayıtlarını yapan kişiler.  O yıllarda henüz "finans müdürleri" ortaya çıkmış değil. Muhasebe müdürleri finansal yatırım işlemlerini, kar payı ödemelerini, sermaye artırımı işlemlerini  de gerçekleştiriyorlar.

Fabrikada iki tür muhasebe var. Genel Muhasebe ve Pancar Muhasebesi. Pancar muhasebesi sadece çiftçilerle olan işlemleri takip ediyor. Çiftçi avansları, çiftçi ödemeleri buradan yapılıyor. Müdüriyet binasının giriş katında hemen yanında kendi özel arşivi var.

Muhasebe müdürleri kimlerdi ve neler yapmışlardı... Tespit edebildiğimiz kadarıyla...

İbrahim Şefik Bicioğlu. (1924 yılında fabrikanın muhasebe müdürü). Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler isimli kitapta (s. 1416) hakkında verilen bilgiler şöyle:

Mart 1920'de Kavaklı (Meriç) Kaymakamlığına; Edirne ve dolaylarının Yunanlılar tarafından işgali üzerine Samsun iskan Müdirliğine atandı. Ocak 1924'de Alpullu Şeker Fabrikası Muhasebe Müdirliğine geldi. Bu görevde üç yıla yakın kaldıkdan sonra tekrar idare mesleğine döndü. Eylül 1927'de Lüleburgaz Kazası Kaymakamlığına; Nisan 1929'da 3., 1932'de 2., 1935'de 1. sınıf Mülkiye Müfettişliklerine tayin edildi. Mülkiye Müfettişi iken, Valiliğe yükseltildi. Temmuz 1936'da Bingöl, Nisan 1939'da Elazığ, Aralık 1939'da Gazi Anteb Valiliklerine: EylüI 1940'da Dahiliye Vekaleti Müsteşar Muavinliğine; Aralık 1941'de Afyon, Nisan 1946'da Bilecik, Temmuz 1947'de İçel Valiliklerine atandı. İçel Valisi iken Temmuz 1949'da emekliye ayrıldı. Emekli olarak oturmakda olduğu İstanbul'da 7 Mart 1968 Perşenbe günü Hakkın rahmetine kavuşdu. 37 yaşında iken evlenmişdi; üç erkek, evlad babası bulunuyordu. Franszca bildiği (43/b)'de yazılıdır. Eski Muharibler Derneği üyesi idi. Kığı Kazası "Fahri Hemşehriliği" payesini haizdi. 1. Dünya Savaşındaki yararlıklarından dolayı "Harb Liyakat Madalyası" ile taltif kılınmışdı (s. 1510).

Ahmed Vasfi Arıner. (1929 yılında fabrikanın muhasebe müdürü) Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler isimli kitapta (s. 1416) hakkında verilen bilgiler şöyle:

Tekirdağ Sancağı, Muhasebe Başkatiblerinden Abdülkaadir Efendi ile Adile Hanımın oğludur. 1890 (1306 R.)'da Kırcaali'de doğdu. Kırcaali Belediyesi'nde orta, Edirne İdadisinde lise öğrenimini tamamladı. Ağustos 1911 'de Mülkiye'den "iyi" derecede mezun oldu. Ekim 1911'de Sinop Sancağı Muhasebe Kalemi Başkatibliğine tayin edilerek Devlet hizmetine girdi. Nisan 1914'de aynı görevle Tekirdağ Sancağı'na nakledildi. Temmuz 1916'da İnecik Nahiyesi Müdirliğine getirilerek idare mesleğine girdi. Aralık 1917'de Gerze, Ocak 1919'da Babaeski KazaIarı Kaymakamlıklarına atandı. Haziran 1921 'de Istanbul Ortaköy, Nisan 1923'de Amasya Dar'ul Eytam (Kimsesiz Çocuklar Yurdu)'ları Müdirliklerine nakledildi. Son görevinden tekrar idare mesleğine döndü. Kasım 1923'de Gerdes, Aralık 1924'de Biga, Mayıs 1925'de Hayrabolu, Ekim 1926'da Gevaş Kaymakamlıklarına tayin edildi. Gevaş Kaymakamlığından Nisan 1929'da yeni kurulan Şeker Sanayii Müessesesine  geçdi. Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin Alpullu Şeker Fabrikası Muhasebe Müdirliği'ne getirildi. Uzun sure bu görevde kaldıkdan sonra Mart 1946'da T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Başmüfettişliğine terfi etdi. 26 Nisan 1951'de Başmüfettişlik'den emekliye ayrıldı. Emekli olarak oturmakda olduğu Ankara'da 20 Şubat 1956 Carşanba günü Hakkın rahmetine kavuşdu. Asiye Hanım'la evli idi.  Çocuğu olup olmadığı öğrenilemedi. 

25 Ağustos 1933 tarihli Edirne Milli Gazetede kendisi için şu tanımlama yapılıyor: "Maruken kanepelerle çevrilmiş masası arkasında geniş bir tevazuyla çalışan Muhasebe Müdürü Vasfi Bey... Ne veznede iri bir ses, ne muhasebe odasında fuzuli bir kahkaha ve ne de koridorlarda sinek vızıltısı...   … kibar ve gün görmüş bir zat olan Vasfi bey telefonun numaralı tekerleğini çevirdi ve yavaşça "Recep beyi görürseniz aradığımı söyleyiniz" dedi (Seçkin, 2019, s. 94).

Ali Seyfi Tülümen (1925 yılında fabrikanın muhasebe müdürü) Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler isimli kitapta (s. 1416) hakkında verilen bilgiler şöyle:

Kırkkilise (Kırklareli) Sancağı Bidayet Mahkemesi Azasından Hafız Ali Rıza Efendi ile Refia Hanımın oğludur. 1886 (1304 H.)'da Cisr-i Ergene (Uzunköprü)'de doğdu. 2 Aralık 1912'de Babaeski Kaymakamlığına tayin edildi ise de bu görevde işe başlamadığından istifa etmiş sayıldı. 20 Temmuz 1913’de Bursa Vilayeti İskan - Muhacirin Başkatibliğine; 27 Temmuz 1913'de Babaeski Kaymakamlığına; 25 Eylül 1914'de Edirne İskan - Muhacirin Başkatibliğine; 4 Nisan 1916'da Edirne İskan - Muhacirin müdirliğine atand1. 31 Temmuz 1920'de Yunanlıların Edirne'yi işgali üzerine bu görevden ayrıldı. Bir yıla yakın Trakya  Paşaeli Cemiyeti'nde fiilen görev alıp Milli Mücadele'ye katıldıkdan sonra Haziran 1921 'de Anadolu'ya geçdi. 1 Ekim 1925'de İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları T.A.Ş. Umum Muhasebe Müdirliğine; 1 Ağustos 1935'te aynı Müessese Ankara Bürosu Müdirliğine atandı. Bu görevden tekrar idare mesleğine döndü. 31 Ağustos 1939'da Bilecik Valiliğine; 14 Aralık 1939'da Dahiliye Vekaleti Memurlar Sicil ve Muamelat Umum Müdirliğine; 21 Temmuz 1943'de aynı, Vekalet Zat işleri Umum Müdirliğine; 31 Ağustos 1947'de İçişleri Bakanlığı özlük işleri Genel Müdirliğine nakledildi. Bu son görevinden 1 Ağustos 1949'da emekliye ayrıldı. Ayn, tarihinde ücretli olarak yeni kurulan, T.C. Emekli Sandığı Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Temmuz 1951'de bu görevden de istifaen ayrıldı. Emekli olarak oturmakda olduğu İstanbul'da 24 Aralık 1959 Perşenbe günü Hakk’ın rahmetine kavuşdu. Milli Mücadele'deki yararlı hizmetlerinden dolay, "Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası" ile taltif kılınmışdı.
Mehmet Hanefi Ulutekin (1950-52 Muhasebe Müdürü).

Rehven Astan. Alpullu Şeker F»brikası muhaslbi. Kayınpederi emekli  jandarma Binbaşısı Ahmed Süreyya Gülgün. (Not: rehven” sözcüğü Arapça olup  “Sükünet ve aşırı hareket” anlamlarının her ikisini de içeren bir kelime).

Diğer Muhasebe Müdürleri: Cezmi Polat, Şakir Alp, Naci Mert, Osman Akbulut...  Görev yılları hakkında bilgi bulunamadı. 

Gündüz Erciyes Kayseri'li... Muhasebe Müdürlüğünden Fabrika Müdürlüğüne terfi etmiş.
Recai Kuşku: ...


---

Muhasebe Müdürleri

 
alpullu_muhasebe_mudurleri-1
alpullu_muhasebe_mudurleri-2
alpullu_muhasebe_mudurleri-3
alpullu_muhasebe_mudurleri-4
alpullu_muhasebe_mudurleri-5
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z