Belediye Öncesi: Alpullu belediye olmadan  önce "muhtarlık" imiş.  1930 yılının ilk aylarında muhtarlık haline getirilmiş. Önceleri idari açıdan Pancarköy'e bağlıymış. Kenan Gündüz ağabeyin bildirdiğine göre ilk muhtar Borucu Hüseyin Usta imiş.

Belediye Olması: Alpullu 1961 yılının ikinci yarısından itibaren belediye olmak için çalışmalar yapıyor. Müracaatını 1961'in son aylarında yapmış. Danıştay 1962 yılında karar vermiş. İçişleri Bakanlığı evrakı 11 Nisan 1963'te Bakanlar kuruluna sevk etmiş, 20 Nisan 1963 tarih ve 1768 numaralı karar ile Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın imzasından çıkarak kesinlik kazanmış. Resmi Kuruluş tarihi 20 Nisan 1963...
----
1964 yılında Şükrü Bey ilk belediye başkanı olarak atanmış. Fakat ilk Başkanlık seçimi 1968'de...
----
1963-1964 döneminde ilkokul  ikinci sınıfa gidiyordum. 1963 yılının Eylül ayında  eski okuldan çıkarak yeni ilkokula taşınmıştık. Yeni okulun 1963-1964 döneminde faaliyete geçtiğini düşünüyorum.
---
Alpullu Belediyelik olunca idari teşkilatta "nahiye" olarak anılmaya başladı. Günümüz diliyle "belde" demek. Bu kelimeyi sonra değiştirdiler. Belgelerde hep Alpullu Nahiyesi.... diye geçerdi. İlk zamanlar nüfusu 1000 kişi civarında idi, giderek arttı 2000'e 3000'e ve hatta 3500'e kadar çıktı. Sonra fabrikanın atıl kalmasıyla nüfus düşmeye başladı. Bugünlerde, yani Ağustos 2018'de  nüfusu 2300  kişi.
----
Metin Gezer'in bildirdiğine göre bir ara Alpullu'nun ilçe olması da gündeme gelmiş. Hatta Saray Binasını Adliye olarak düşünmüşler. Fakat bu konudaki girişimler akîm kalmış. Sonuçlanmamış...
-----
Mahalleleri: Bugünkü resmi düzenlemede üç mahallesi var. Halkın günlük dilindeki mahalle ve yöre adlandırması daha farklı... Resmi mahallleler: Yeni Mahalle, Gülbahçe Mahallesi ve Şeker Mahallesi. Hepsinin posta Kodu  aynı: 39570.
----
Yeni Mahalle  Muhtarı Ercan Kaf. Mahallenin kapsamı: Çiftlik mahallesi, Benzinlik Evleri (Kooperatif Evleri), 31 Evler, Mithat Paşa Caddesi, Kubilay Sokak, Cemal Gürsel Caddesi. Nüfusu 1220 kişi civarında.
----
Şeker Mahallesi Muhtarı: Cem Özdemir. Mahallenin kapsamı: Teliçi, Saray, 44 Evler, 15 Evler, Dündar Bey Mahallesi, Şahin Tepesi, Yandım Çavuş Mahallesi, Ali Çavuş Mahallesi, Kısmet Yapı Kooperatifi Evleri. Şeker Mahallesinin nüfusu 900 kişi civarında. Teliçi'nde 120 ev var. Bunlardan 60'ı boş ancak 60 kadarında insanlar yaşıyorlar. Halen 280-290 kişi Teliçi'de yaşıyor. Belediye Başkanı Erdoğan bey 1985-1986 yılları arasında Teliçi'nin Sit Alanı olarak ilan edilmesini sağlamıştır.
----
Gülbahçe Mahallesi muhtarı: Saim Sancar. Mahallenin kapsamı: Gülbahçe mahallesi. Nüfusu 350 kişi civarında. 303 seçmeni var. Eski adı Samafor Mahallesi. Fakat yerel halk onu Sanafor olarak isimlendirmiştir. Bu ad Belediye Başkanı Erdoğan bey zamanında Gülbahçe olarak değiştirilmiştir.
----
Konut Sayısı: Nüfusu yaklaşık 2400 kişi olarak kabul edersek ve hanelerde yaşayan kişi sayısını da emekliler nedeniyle ortalama 3 kişi olarak kabul edersek Alpullu'da 800 civarında faal hane olduğundan söz edilebilir. Fakat bunun yanında epey sayıda hane de boş bulunmakta veya sadece yazlık olarak kullanılmaktadır. Bunlar da dikkate alınırsa Alpullu'da yaz aylarında aktif hane sayısı 1000 civarındadır denebilir.
----
Belediyede Kaç Kişi Çalışıyor: Belediyede çalışan personel; işçiler, memur personel, sözleşmeli personel, işkur personeli olmak üzere değerlendirili­-yor. Muvakkat çalışanları hariç tutarsak 30 civarında daimi personeli var.
----
Belediye'nin AB Projeleri: Belediye kasabayı son yıllarda AB projeleriyle geliştirmeye ve kalkındırmaya çalışıyor. Bununla ilgili bilgiler "Belediye Projeleri" başlığı altında incelendi. AB projeleri "partnerlar" ile birlikte yapılıyor. Alpullu Belediyesi bu konuda Bulgaristan'dan partner/paydaş olan şehirlerle birlikte çalışmış. Kısaca belirtmek gerekirse birkaç AB projesi....

- Kapalı pazar yerinin yapım projesi
- Temiz su içme projesi (Boruların değiştirilmesi)
- Spor kompleksi (Derenin yanında, SarayIn karşısında)
- Zübeyde Hanım Çamlık Park Projesi
- AB Dere Islah Projesi
- Aydın Çetin Spor Kompleksi (Yakap Ayan'ın dükkanın üstü)
- Yeni Mahalle ve Çarşının kaldırım taşlarını iyileştirme projesi
----
Kardeş Şehir: Alpullu Belediyesi Macaristan'ın Hatvan şehri ile birbirlerini kardeş şehir olarak ilan etmişler. Karşılıklı olarak ziyaretleşmeler olmuş. Bu şehir bünyesinde şeker fabrikası barındırıyor olması nedeniyle seçilmiş. Beş altı defa belki daha da fazla gelip gitmeler olmuş.

Sonradan fark ettim İstanbul'da Bağcılar ilçesiyle de kardeş şehir olmuşuz. Bunu Alpullu'da hiç duymamıştım. İnternet'ten öğrendim. İyi ki, İnternet var... Bağcıların web sitesindeki bilgiler şöyle: 10.07.2014 tarihli meclis toplantı gündemi:  Seçim dönemi: 6, toplantı yılı:1; toplantı tarihi:10.07.2014
toplantı saati:16.00; toplantı şekli: olağan; birleşim:2 ; Kırklareli ili Babaeski ilçesi Alpullu Belediye Başkanlığı ile “Kardeş Şehir” olunması hk. Karar no: 99  Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğünün; Kırklareli ili Babaeski ilçesi Alpullu Belediye Başkanlığı ile “Kardeş Şehir” kurulması için hazırlamış olduğu teklif; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 1. Toplantı yılı 10.07.2014 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde Müdürlüğünden geldiği şekliye okutuldu. Teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi.

Bir etkinlik var mı? Bilmiyorum...
----
Belediye nasıl kuruldu?
Kurulmasına ilişkin belgeler yandaki resimlerde ve linklerde verildi. Resmi kurulma ve onaylanma tarihi 20 Nisan 1963...

T.C.
DANIŞTAY
Dokuzuncu Daire
Esas No: 1962/406
Karar No: 1962/249

Kırklareli ilinin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu Köyünde belediye teşkiline ait olup İçişleri bakanlığının 5/2/1962 gün ve tarihli Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 621-307-1 sayılı yazısıyla gönderilen dosya incelendi:
1580 sayılı Belediye Kanununun 7073 sayılı kanunla değiştirilen 7 inci maddesini değiştiren 7469 sayılı kanunun birinci maddesinin (   ) bendi hususuna göre:
Alpullu Köyünde Belediye teşkili için köy halkı seçmenlerinin yarısından fazlasının isteği üzerine usulü dairesinde müracaat edildiği Valiliğin vaki iş’arı üzerine  Mahalli Seçim Kuruluna  kanuna uygun şekilde  köy halkının reylerinin  alındığı (1111) seçmenden (476) kişinin seçime katıldığı (449) kişinin “evet” ve “26” kişinin hayır oyu kullandığı ve bir adet muteber olmayan oy bulunduğu İstatistik Genel Müdürlüğünün yazısından son nüfus sayımına göre köy nüfusunun “3222” olduğu, Vilayet Genel Meclisinin  3/1/1962 gün ve 688/16 sayılı kararıyla gerek nüfus ve gerekse  köy gelirlerinin kanunlarında yazılı beledî  hizmetlerin ifasına kifayet  edeceğine kanaat getirilmiş olduğundan mezkur  köyde Belediye teşkilatının uygun olacağı kararına varıldığı anlaşılmakla  işin gereği konusunda  konuşulup görüşüldü:
Belediye Kanunu hükümlerine uyularak gerekli formalitelerin ikmal edilmiş olduğu, Belediye kurulması halinde  köy gelirlerinin Belediye hizmetlerinin  ifasına  kifayet edeceği  ve bu suretle köyde Belediye kurulmasının köyün iktisadi ve sosyal yönlerden inkişafına  yardım edeceği anlaşılmış  olmakla  Valiliğin  isteği veçhile  Alpullu Köyünde Belediye teşkiline 9/2/1962 tarihinde oybirliğiyle  karar  verildi.

İ. Ecemiş       Başkan
N. Yönder Üye
Y. Vardar Üye
E. Saatçıgil Üye
F. Gürpınar    Üye

030 11 1 297 11 17

--------------------------------------------------------
Belediyenin Mülkünde Olan Gayrı Menkuller:

.

Belediye

 
alpullu belediye
alpullu belediye
alpullu belediye
alpullu belediye
alpullu belediye
alpullu belediye
alpullu belediye
alpullu belediye
A B C D E F G H ...I... K L M N O P R S Ş T U Y Z